Důvodová zpráva k zákonu č. 298/2016 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb.

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 298/2016 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb.
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
Předseda vlády:
Milan
Chovanec,
Ministr vnitra:
A. Obecná část
K částem první až šestnácté, osmnácté až dvacáté třetí a dvacáté páté až šedesáté šesté
1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, navazuje na souběžně předkládaný návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jehož cílem je adaptace právního řádu České republiky na část nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále též „nařízení eIDAS“), která se týká služeb vytvářejících důvěru.
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se kterým je tento návrh zákona předkládán, obsahuje podrobné zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy.
Hlavním principem tohoto návrhu zákona je reflektovat změny, které přináší nařízení eIDAS, případně i zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v příslušných zvláštních zákonech.
Adaptace českého právního řádu na oblast nařízení eIDAS týkající se elektronické identifikace se předpokládá zejména formou změn zákonů, které se dotýkají oblasti elektronické identifikace ve smyslu nařízení eIDAS. Předpokládá se zejména změna zákona č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, která upraví obsah kontaktního elektronického čipu občanského průkazu a procesy vydávání a ukončení platnosti občanského průkazu tak, aby se občanský průkaz s elektronickým kontaktním čipem mohl stát důvěryhodným prostředkem pro elektronickou identifikaci. Dále probíhají právní analýzy související s problematikou řízení a správy elektronické identifikace a národní identitní autority. Povinné uznávání prostředků pro elektronickou identifikaci, které byly vydány v rámci oznámeného systému elektronické identifikace, by mělo začít platit dnem 29. září 2018. Do této doby Česká republika plánuje ohlásit svůj národní systém elektronické identifikace.
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky.
3. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
Důvodová zpráva k návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se kterým je tento návrh zákona předkládán, obsahuje podrobné zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky
Hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky je popsán v souvislosti s celkovým řešením v důvodové zprávě k návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se kterým je společně předkládán.
5. Zhodnocení korupčních rizik
Předkládaný návrh zákona nezvyšuje oproti dosavadní právní úpravě korupční rizika, neboť podstata navrhované právní úpravy je takového charakteru, který by neměl mít na korupci jako takovou negativní vliv. Vzhledem k obsahu právní úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání.
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů a k diskriminaci
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádná ustanovení, která by narušovala právo na rovné zacházení a vedla k diskriminaci. Z hlediska principů rovnosti mužů a žen je návrh novely zákona neutrální, neboť navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky.
Navrhovaná právní úprava nepřipouští diskriminační přístup. Povinnosti jsou stanoveny pro všechny občany bez rozdílu pohlaví, náboženské či politické příslušnosti. Návrh je v souladu zejména s čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (publikované ve Sbírce zákonů pod číslem