Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2014 Sb., změna zákona o dani z přidané hodnoty

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2014 Sb., změna zákona o dani z přidané hodnoty
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Daň z přidané hodnoty patří bezpochyby k významným nástrojům veřejných financí po celém světě. Tato nepřímá univerzální daň tvoří jeden ze základních pilířů daňové soustavy, a to zejména díky výnosům z ní plynoucích do veřejných rozpočtů. Její důležitost podtrhává i vysoká harmonizace této daně na úrovni Evropské unie.
Daň z přidané hodnoty je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o DPH“), který je účinný od 1. května 2004 a byl v průběhu své existence několikrát novelizován.
Oblast daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je v rámci Evropské unie výrazně harmonizována, proto celá řada ustanovení zákona o DPH nachází svůj předobraz v unijní legislativě, která je pro členské státy Evropské unie závazná. V současné době je základním předpisem pro oblast DPH směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“).
DPH je příjmem veřejných rozpočtů. Těmito rozpočty jsou státní rozpočet, rozpočty krajů a rozpočty obcí. Příjmy státního rozpočtu upravuje § 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Příjmy rozpočtů obcí a krajů upravuje § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Navrhované změny mají za cíl:
a)
plnění některých závazků vyplývajících z Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017 podepsané ze dne 13. ledna 2014
S ohledem na Koaliční smlouvu se navrhuje zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10% a to z důvodu vytvoření předpokladů pro snížení cen vybraných výrobků. Nadále zůstává základní sazba daně ve výši 21% a první snížená sazba daně ve výši 15%.
Vzhledem k prioritě vlády zakotvené v Koaliční smlouvě, kterou je snížení sazby daně z přidané hodnoty na vybrané zboží, se také navrhuje zrušit sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty (17,5%), které by podle dosud platné právní úpravy mělo být platné od 1.1.2016.
b)
dílčí změny v návaznosti na zavedení druhé snížené sazby daně
Především jde o konsolidaci právních předpisů ČR a EU týkající se číselného kódu v ustanoveních § 84, přílohy č. 3, č. 4 a č. 5 k zákonu o DPH. Doposud používaný číselný kód Harmonizovaného systému (dále jen „HS“) v přílohách č. 3, č. 4 a č. 5 je nahrazen kódem Nomenklatury celního sazebníku (dále jen „NCS“).
Dále pak legislativně technické úpravy v souvislosti se zavedením druhé snížené sazby daně v ustanoveních § 47 odst. 5 a 7 a § 90.
2.1. Vysvětlení systematiky navrženého zákona
Návrh zákona je rozdělen do celkem pěti částí.
V části první je uvedena novela zákona o DPH obsahující převážnou část navrhovaných změn s předpokládanou účinností od 1. ledna 2015. Jde o zavedení druhé snížené sazby daně, a dále jde o dílčí změny v návaznosti na konsolidaci právních předpisů ČR a EU týkající se číselného kódu pro zboží a řadu legislativně technických změn, včetně použití nového pojmu NCS.
V části druhé, třetí a čtvrté navrhované právní úpravy jde o zrušení jednotné sazby daně 17,5% (dosud platné s účinností od 1. ledna 2016 podle zákona č. 500/2012 Sb.) a souvisejících legislativních úprav. V návaznosti na zrušení jednotné sazby daně se také ruší související ustanovení v zákoně č. 500/2012 Sb. (v části čtvrté), v zákoně č. 370/2011 Sb. (v části druhé) a v zákoně č. 295/2012 Sb. (v části třetí).
V závěrečné části páté je uvedena účinnost návrhu zákona od 1. ledna 2015.
Jednotlivé změny jsou podrobně odůvodněny ve zvláštní části důvodové zprávy.
2.2. Hlavními změnami zákona o DPH, které jsou obsahem části p

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
258/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
512/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyhlášky

54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití