Důvodová zpráva k zákonu č. 93/2022 Sb., změna zákona o o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 93/2022 Sb., změna zákona o o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty
I. Obecná část
Návrhem se předkládá novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"), a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"). Důvodem jeho předložení je povinnost České republiky provést implementaci nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daní z alkoholu a alkoholických nápojů a osvobození od daně a navazující úpravu vztahující se na společné obranné úsilí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (dále rovněž "SBOP") v rámci Evropské unie. Jmenovitě se v případě zákona o spotřebních daních jedná o směrnici Rady 2020/1151/EU, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (dále jen "alkoholová směrnice") a směrnici Rady (EU) 2019/2235, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o společné obranné úsilí v rámci Evropské unie (dále jen "směrnice o společném obranném úsilí"). Implementací posledně jmenované směrnice rovněž dochází k novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty, která spočívá v zavedení možnosti osvobození zboží a služeb poskytnutých ozbrojeným silám členských států Evropské unie, pokud se tyto síly podílejí na SBOP Evropské unie, resp. vracení daně v těchto případech. Dále je potřeba do zákona o dani z přidané hodnoty implementovat směrnici Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID 19 (dále jen "směrnice 2021/1159").
1. Zhodnocení platného právního stavu
Spotřební daně lze charakterizovat jako opakující se nepřímé daně selektivní, tedy zaměřené na určitý okruh subjektů nakládajících se specifickými výrobky. Důležitou funkcí spotřebních daní je funkce fiskální, tedy zajištění přílivu finančních prostředků do veřejných rozpočtů při relativně nízkých administrativních nákladech. Další neméně významnou funkcí těchto daní je snaha ovlivnit spotřebu rizikových výrobků s negativním dopadem na zdraví obyvatel, popřípadě s negativním dopadem na životní prostředí.
Oblast spotřebních daní je od 1. ledna 2004 upravena zákonem o spotřebních daních a je vysoce harmonizována v rámci Evropské unie. Mezi harmonizované spotřební daně se řadí
-
daň z minerálních olejů,
-
daň z lihu,
-
daň z piva,
-
daň z vína a meziproduktů a
-
daň z tabákových výrobků.
Právní předpisy Evropské unie zakotvují jednak obecné podmínky pro aplikaci spotřební daně v členských státech, a to zejména v rámci směrnice o obecné úpravě spotřebních daní. Současně prostřednictvím separátních směrnic specifikují pravidla pro způsob a míru zdanění pro jednotlivé skupiny výrobků podléhající spotřební dani (dále také "vybrané výrobky").
Neharmonizovanou spotřební daní, která se na daňovém území České republiky uplatňuje, je daň ze surového tabáku a daň ze zahřívaných tabákových výrobků.
Přestože součástí zákona o spotřebních daních jsou i procesní ustanovení upravující správu spotřebních daní, subsidiárně se aplikuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), který představuje obecnou procesní normu pro správu daní v širším slova smyslu.
V dalším textu se uvádí popis změn zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty k vybraným ustanovením dotčeným nutností provést transpozici změn právních předpisů Evropské unie, a to zejména z důvodu přijetí alkoholové směrnice, směrnice o společném obranném úsilí a směrnice 2021/1159.
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
1.1. Transpozice alkoholové směrnice
Revizi alkoholové směrnice 92/83/EHS, která definuje pravidla pro aplikaci spotřebních daní v případě alkoholu a alkoholických výrobků, se podařilo úspěšně završit až po téměř třiceti letech jejího fungování, jelikož zdanění alkoholu a alkoholických nápojů je pro členské státy velmi citlivé. Schválené kompromisní znění proto nepřináší změny zásadního charakteru, ale spíše se snaží reflektovat nutnost přizpůsobení zastaralého textu směrnice současnému právnímu rámci Evropské unie, který se v mezidobí dále vyvíjel, a rovněž se snaží vyhovět některým zemím, aby mohly aplikovat národní specifika prostřednictvím fakultativních ustanovení.
Z věcného hlediska revidovaná alkoholová směrnice zahrnuje zejména zpřesnění textu v případě stanovení postupu pro měření stupňů Plato u piva, do kterého jsou přidávány některé další látky (např. sladidla, aromata) a rovněž v případě nakládání s lihem obecně či zvláštně denaturovaným, a to včetně revize postupů členských států při zjištění jeho zneužití. Oproti předchozímu znění alkoholové směrnice se dále členským státům rozšiřuje možnost fakultativně aplikovat snížené sazby spotřební daně u některých kategorií výrobků (např. cider) v případě, že jsou vyráběny malými výrobci. Zavádí se rovněž jednotný formát osvědčení pro malé výrobce alkoholických nápojů, jejichž výrobky jsou dopravovány do členských států Evropské unie, které snížené sazby na některou skupinu výrobků aplikují. Náležitosti osvědčení pro malé výrobce stanoví prováděcí předpis Evropské komise. Alkoholová směrnice také dává možnost povolit v členském státě za přísně stanovených podmínek výrobu malého množství destilátu pro osobní spotřebu (Česká republika již na základě výjimky sjednané při vstupu do Evropské unie tuto možnost využívá, a to formou výroby destilátu v pěstitelských pálenicích).
1.2. Transpozice směrnice o společném obranném úsilí
Stávající znění zákona o dani z přidané hodnoty, který je základním implementačním předpisem pro unijně harmonizovanou oblast daně z přidané hodnoty, obsahuje úpravu vztahující se na dodání zboží, resp. poskytnutí služby ozbrojeným silám státu, jenž je smluvní stranou Severoatlantické smlouvy, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí mimo území svého vlastního státu, resp. pro státy zúčastněné v Partnerství pro mír. Jedná se zejména o možnost osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, osvobození dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečněné v tuzemsku a rovněž dodání zboží nebo poskytnutí služby určené pro použití civilními zaměstnanci, kteří tyto ozbrojené síly doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen. V obdobných případech lze osvobodit od spotřební daně, resp. vrátit spotřební daň z vybraných výrobků v rámci současné právní úpravy zákona o spotřebních daních. V případě daně z přidané hodnoty se dále jedná o osvobození dovozu zboží ozbrojenými silami státu, který je stranou Severoatlantické smlouvy, popř. o vrácení daně z přidané hodnoty těmto ozbrojeným silám, samozřejmě pouze v případě, že splní zejména výše uvedené podmínky společného obranného úsilí.
Jak v případě zákona o dani z přidané hodnoty, tak v případě zákona o spotřebních daních však nelze výše popsaný režim aplikovat na ozbrojené síly některého z členských států podílejícího na činnostech v rámci SOBP Evropské unie.
1.3. Transpozice směrnice 2021/1159
Dle aktuální Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty členské státy osvobodí od daně z přidané hodnoty dovoz zboží a dodání zboží a poskytnutí služby Evropské unii, Evropskému společenství pro atomovou energii, Evropské centrální bance nebo Evropské investiční bance nebo subjektům založeným Evropskou unií, na které se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a to v mezích a za podmínek upravených v uvedeném protokolu a v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena hospodářská soutěž. Toto osvobození je však přísně omezeno na nákupy pro účely oficiálního použití a nevztahuje se na situace, kdy jsou zboží a služby subjekty Evropské unie nakupovány s cílem reagovat na mimořádnou situaci způsobenou pandemií COVID-19, zejména mají-li být bezplatně dány k dispozici členským státům nebo třetím stranám, jako jsou vnitrostátní orgány nebo instituce.
Stávající znění zákona o dani z přidané hodnoty pak tuto oblast vůbec neupravuje, dovoz zboží či dodání zboží nebo poskytnutí služby orgánům a subjektům založeným podle práva Evropské unie tak zpravidla podléhá režimu zdanění a nikoliv režimu osvobození od daně. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit stávající osvobození od daně z přidané hodnoty (i) při dovozu zboží uskutečněném Evropskou komisí nebo agenturou či subjektem založenými podle práva Evropské unie za podmínky, že Evropská komise nebo tato agentura nebo tento subjekt dovážejí toto zboží v rámci plnění úkolů, které jim byly svěřeny právem Unie, a toto zboží nesmí být předmětem dalšího dodání za úplatu Evropskou komisí nebo touto agenturou či subjektem a dále (ii) při dodání zboží nebo poskytnutí služby Evropské komisi nebo agentuře či subjektu založeným podle práva Unie, za podmínky, že Evropská komise, agentura nebo subjekt pořizují nebo přijímají toto zboží nebo tyto služby v rámci plnění úkolů, které jim byly svěřeny právem Evropské unie, a toto zboží a tyto služby nesmí být předmětem dalšího dodání zboží či poskytnutí služby za úplatu. Rozsah tohoto osvobození se vztahuje pouze na dovoz zboží, dodání zboží či poskytnutí služby ve vztahu k reakci na pandemii COVID-19.
Jako příklad agentur či subjektů, na které bude možné toto osvobození vztáhnout kromě Evropské komise, samozřejmě za podmínky, že budou naplněny podmínky tohoto osvobození (zejména
mandát
na reakci na pandemii COVID-19), lze uvést Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nebo Evropský úřad připravenosti na mimořádné zdravotní situace (HERA).
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
2.1. Transpozice alkoholové směrnice
V zákoně o spotřebních daních budou upravena zejména ustanovení týkající se výpočtu stupňů Plato u piva, do kterého jsou přidávány některé další látky (např. sladidla, aromata). Alkoholovou směrnicí je umožněno, aby členské státy, které ke dni 29. července 2020 nebraly pro účely měření stupňů Plato v potaz složky piva, jež byly přidány po kvašení, mohly v této praxi pokračovat do 31. prosince 2030. Vzhledem k tomu, že Česká republika na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-30/17, podle něhož by složky přidané po skončení procesu kvašení neměly být zohledněny ve výpočtu metodou stupňů Plato, umožnila dotčeným subjektům postupovat ve smyslu tohoto rozsudku, rozhodlo Ministerstvo financí, že vyjde subjektům vstříc a do zákona zapracuje uplatnění přechodného ustanovení ze směrnice. Úprava týkající se výpočtu stupňů Plato u piva obsažená ve směrnici bude proto v České republice účinná až od 1. ledna 2031. Dále budou provedena zpřesnění příslušných ustanovení týkající se osvobození od daně u denaturovaného lihu. Zákonem bude také specifikován postup pro získání osvědčení za účelem uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě pro osoby dopravující alkoholické nápoje do členských států, které na ně aplikují snížené sazby spotřební daně. Analogicky budou zákonem specifikovány podmínky pro uznání osvědčení malého nezávislého výrobce piva z jiného členského státu, pokud je pivo dopravováno do České republiky. Jelikož je většina dalších změn ve směrnici fakultativního charakteru a týkají se oblastí, které nepředstavují pro Českou republiku prioritu (např. možnost snížené sazby daně pro malé výrobc

Související dokumenty

Zákony

93/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
512/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
150/2002 Sb., soudní řád správní
403/2002 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
297/1996 Sb., o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Nařízení vlády

82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady

Vyhlášky

468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny

Mezinárodní smlouvy

111/2009 Sb.m.s. o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
115/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat