Důvodová zpráva k zákonu č. 453/2016 Sb., změna zákona o spotřebních daních

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 453/2016 Sb., změna zákona o spotřebních daních
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
Předseda vlády:
Ing.
Dan
Ťok
1. místopředseda vlády a ministr financí: v zastoupení Ministr dopravy:
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
S účinností od 1. ledna 2004 jsou spotřební daně upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“). Tento zákon byl již mnohokrát novelizován.
Poskytování daňového zvýhodnění pro vybrané minerální oleje spotřebované v rámci zemědělské prvovýroby je upraveno v § 57 zákona o spotřebních daních. Daňové zvýhodnění se v současné době týká pouze činností v rostlinné výrobě. Rostlinnou výrobou, na jejíž činnosti se v současné době může nárok na vrácení spotřební daně uplatnit, se rozumí rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu.
Subjekt, který spotřebuje minerální oleje pro rostlinnou výrobu, může uplatnit nárok na vrácení spotřební daně. Tento nárok mohou uplatnit pouze osoby podnikající podle zákona č. 252/2007 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“).
Od 1. ledna 2016 činí výše nároku na vrácení spotřební daně z motorové nafty s podílem biosložky do 7 % a z čisté motorové nafty 40 % výše spotřební daně zahrnuté do ceny této směsi. Výše nároku na vrácení spotřební daně z motorové nafty s podílem biosložky přesahujícím 30 % objemu činí 4 380 Kč/1 000 litrů této směsi. Od 1. července 2016 bude výše nároku na vrácení spotřební daně stanovena zákonem paušálně 4 380 Kč/1 000 litrů všech výše uvedených minerálních olejů.
Postup celních úřadů při uplatňování nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro rostlinnou výrobu je sjednocen a upraven ve vnitřním pokynu Generálního ředitelství cel č. 25/2008, ve znění pozdějších předpisů, který je pro informativní účely publikován na webových stránkách správce spotřební daně.
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Návrh zákona rozšiřuje s účinností od 1. července 2016 daňové zvýhodnění minerálních olejů (motorová nafta s podílem biosložky a čistá motorová nafta), které jsou spotřebovány v rostlinné výrobě, i na minerální oleje, které jsou spotřebovány při vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat. Vybranými činnostmi v živočišné výrobě a produkci zvířat se rozumí chov skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce chovných a plemenných zvířat skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz evidovaných podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně ně

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
512/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
403/2002 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vyhlášky

252/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů