Důvodová zpráva k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
I. Všeobecná část
Předkládaný návrh zákona zavádí s účinností od 1. ledna 1993 daň z nemovitostí, která nahrazuje dosavadní daň zemědělskou z pozemků podle zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů, a daň domovní podle zákona č. 143/1961 Sb. o domovní dani, ve znění pozdějších předpisů.
Dosud se velká část nemovitého majetku vůbec nezdaňovala. Zdanění podléhaly pouze pozemky vedené v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda v lepších agroekologických podmínkách a okrasné zahrady ve vlastnictví občanů. Do celkové výměry všech pozemků podléhajících dani z pozemků se nezapočítávaly pozemky patřící k rodinným domkům a pozemky zemědělské půdy členů zemědělských družstev, které souvisely s pozemkem, na němž se nacházela obytná budova, nebo byl v zastavěném území obce, činila-li jejich úhrnná výměra mimo zastavěnou plochu nejvýše 800 m2. Domovní dani podléhaly pouze budovy zřízené k trvalým účelům včetně plochy jimi zastavěné. Nezdaňovaly se budovy v tzv. socialistickém vlastnictví.
Podle nové právní úpravy bude daňově zatížena většina pozemků a zdanění bude podléhat většina staveb. Pro velký rozsah předmětu daně bylo nutno přihlédnout k hospodářským, celospolečenským a ekologickým zájmům České republiky rozšířením ustanovení o osvobození a úlevách na dani.
Stanovení základu daně z nemovitostí vychází z možností současného stavu v evidenci nemovitostí a oblasti ocenění nemovitostí. Navrhuje se stanovení základu daně u pozemků zemědělské půdy z průměrné ceny stanovené na 1 m2 přiřazené ke katastrálnímu území odvozením od bonitovaných půdně ekologických jednotek, u pozemků hospodářských lesů a rybníků s chovem ryb z ceny zjištěné podle platných cenových předpisů a u ostatních nemovitostí z jejich výměry. Jedná se o jediné technicky i administrativně realizovatelné řešení do d