Důvodová zpráva k zákonu č. 93/2009 Sb., o auditorech

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
I. OBECNÁ ČÁST
Zhodnocení platného právního stavu
Právní úprava postavení a činnosti auditorů byla naposled významně změněna zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. Tento zákon je v souladu s Osmou směrnicí Rady ES ze dne 10. dubna 1984 založenou na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o schvalování osob odpovědných za provedení povinných auditů účetních dokumentů.
K výkonu činnosti auditora je oprávněna fyzická nebo právnická osoba, která splní zákonem stanovené požadavky a složí auditorskou zkoušku. Auditorskou činnost může provozovat i
auditor
schválený k provádění auditu v jiném členském státě, pokud splní zákonné požadavky a složí rozdílovou auditorskou zkoušku.
Současný platný zákon umožňuje fyzické nebo právnické osobě poskytovat auditorské služby na základě zápisu do seznamu auditorů nebo seznamu auditorských společností, který má
konstitutivní
účinek. Pokud jde o příslušníky jiných členských států, kteří chtějí na území České republiky poskytovat auditorské služby pouze dočasně, umožní Komora auditorů (dále jen Komora) těmto osobám poskytovat tyto služby na základě registrace v seznamu auditorů. Tato úprava se opírá významně o zákon o uznávání kvalifikací, jehož některá ustanovení byla včleněna i do současného zákona o auditorech (č.254/2000 Sb.).
Zákon zachovává úpravu činnosti Komory jako jediné profesní organizace auditorů. Komora zejména dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb, vydává profesní předpisy a auditorské směrnice, vede seznam auditorů včetně auditorských společností a seznam asistentů auditora, zajišťuje odbornou úroveň auditorů a asistentů auditora a vykonává další činnosti stanovené ve statutu Komory. Stát (Ministerstvo financí) si v rámci regulace auditorské profese ponechává určité pravomoci.
Pokud nejsou auditorem nebo auditorskou společností prováděny auditorské služby řádně, může Komora přistoupit k opatřením, která mohou mít na tyto osoby finanční dopad, případně může auditora nebo auditorskou společnost vyškrtnout z příslušného seznamu.
Novelou zákona zákonem č. 169/2004 Sb. bylo v souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské unii upraveno poskytování auditorských služeb cizími státními příslušníky z členských zemí. Tento požadavek vyplynul zejména ze směrnice o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů a ze směrnice o druhém obecném systému uznávání odborného vzdělání. Tímto byly v zákoně nově upraveny režimy usazeného auditora a hostujícího auditora.
Hlavní principy navrhované právní úpravy
Nezbytnost úpravy stávajícího stavu vyvolala nová SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS.
Nová Směrnice zavádí oproti “staré” auditorské směrnici z roku 1984 několik významných prvků. S ohledem na tyto změny, které by novelou současného zákona měly negativní dopad na jeho strukturu a přehlednost, je předkládán návrh nového zákona.
Základní okruhy, které nový zákon přináší lze shrnout do následujících bodů:
* uvést do souladu českou právní úpravu se směrnicí 2006/43/ES,
* zachovat v co nejvyšší možné míře stávající regulaci auditorské profese a co nejméně zasahovat do fungujících struktur vymezených současným zákonem, využít znění současné právní úpravy regulace auditorské profese,
* zasadit do těchto struktur nový orgán veřejného dohledu (Radu pro veřejný dohled nad auditem), která bude dohlížet na činnost Komory, na p