Důvodová zpráva k zákonu č. 143/1996 Sb., změna zákona o dani silniční

Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
Účelem předloženého návrhu zákona je především uvést znění ustanovení o snížení roční sazby silniční daně u vozidel používaných v zemědělské výrobě do souladu s předpisy platnými v oblasti silniční dopravy a rozšířit skupinu vozidel od daně osvobozených o vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní dopravu. Současně se navrhují další změny a doplnění zákona o dani silniční v souvislosti se změnou právních předpisů v oblasti silniční dopravy.
Cílem navrhované úpravy je
- jednoznačně vymezit skupinu vozidel používaných v zemědělské výrobě, u které se snižuje roční daňová sazba o 25%;
- uvést do souladu ustanovení zákona o dani silniční se zněním zákona č.