Důvodová zpráva k zákonu č. 332/2014 Sb., změna zákona o vojácích z povolání

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 332/2014 Sb., změna zákona o vojácích z povolání
Ing.
Jiří
Rusnok
předseda vlády
Ing.
Vlastimil
Picek
ministr obrany
I. Obecná část
1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
1.2 Definice problému
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o vojácích z povolání“), byl vypracován na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012. Původně stanovený termín pro předložení návrhu vládě byl prodloužen a nově stanoven do 31. března 2013.
Na základě závěrů Bílé knihy o obraně se navrhuje nově upravit systém řízení kariér vojáků z povolání. Jedním z hlavních principů je postup v kariéře na základě stanovené rozhodné doby ve služebním zařazení. S tímto postupem bude také spojeno vyšší platové ohodnocení. Vojenská hodnost bude nově vyjadřovat postavení vojáka v systému ozbrojených sil České republiky. Bude odpovídat náročnosti služební činnosti a tomu bude odpovídat základní služební plat vyjádřený především služebním tarifem. Z tohoto důvodu je třeba upravit některá ustanovení zákona tak, aby byla v souladu s nově navrhovaným systémem odměňování vojáků z povolání.
1.2.1 Zcela nový systém odměňování vojáků z povolání se navrhuje jako stěžejní podpora řízení kariér vojáků z povolání. Stávající systém odměňování je založen zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 143/1992 Sb.). Tento zákon, který nabyl účinnosti dnem 1. května 1992 svým charakterem a obsahem realizuje problematiku odměny za závislou práci v pracovním poměru, což je vzhledem k okolnostem jeho vzniku logické. Zvláštnosti služebního poměru ignoruje nebo je řeší z pohledu pracovního práva.
Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru je založeno na relativně stabilní pracovní době s převahou činností v pracovních dnech. Požadovaný výkon práce lze v dostatečném předstihu plánovat a následně vyhodnocovat podmínky nároku na jednotlivé složky platu. Charakter výkonu služby je v mnoha případech diametrálně odlišný. Při plnění úkolů ozbrojených sil stanovených zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je naprosto zřejmé, že výkon služby v četných případech lze plánovat jen rámcově, často vzniká potřeba výkonu služby bez ohledu na denní a noční dobu či bez ohledu na den v týdnu. To vedlo při aplikaci stávajícího zákona č. 143/1992 Sb. k těžkopádnému a administrativně náročnému postupu.
Pro příklad lze uvést objem nařízené práce v sobotu a v neděli, v noci a ve svátek v působnosti resortu MO v roce 2012 (bez Vojenského zpravodajství). Administrativní zátěž vzniká nejen v tom, že tuto službu musí nadřízený nařídit a následně vyhodnotit, zda byla vykonána, v jakém rozsahu, ale zpracovat výkaz a následně prostřednictvím softwaru ji proplatit. Vzhledem k tomu, že tento režim výkonu služby je pro některé druhy služby či profese naprosto běžný, je administrativa s tímto spojená neadekvátní a zbytečná. Celkem bylo na tyto účely vyplaceno cca 136 mil. Kč, což tvoří pouhá 2% objemu prostředků na platy pro kategorii vojáků z povolání.
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I      Nařízený výkon služby v roce 2012         I Počet hodin I
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I v sobotu a v neděli                     I 2 081 626 I
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I v noci                            I 2 116 779 I
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I ve svátek (bez služby kompenzované formou náhradního volna) I  107 303  I
I--------------------------------------------------------------I-------------I
Služba vojáka z povolání je především přípravou a faktickým nasazením k řešení či eliminaci následků krizových situací či stavů. Tuto krizovou situaci nelze ve většině případů předvídat, natož ji plánovat a výkon služby směřovat do pracovních dnů. V tomto úhlu pohledu musí být tedy irelevantní v jaké denní či týdenní době je výkon služby realizován a finanční
kompenzace
výkonu služby v těchto dobách je neodůvodněná. Systém odměňování, který je nezávislý na vykazování a následném poskytování finančního zvýhodnění služby v noci, v sobotu či neděli a ve svátek, je naprosto běžným v armádách Severoatlantické aliance.
1.2.2 Služební poměr vojáka z povolání není deklarován jako celoživotní povolání a je založen ve většině odborností na kariérním principu. Dosavadní systém odměňování vojáků z povolání podle zákona č. 143/1992 Sb. je založený na zařazení nejnáročnější požadované činnosti do platové třídy se současným zvýhodňováním seniority. Základem kariérního prostředí je princip výběru nejkvalitnějšího personálu a jeho posun do vyšších, náročnějších pozic a pro zachování motivace musí být spojeno se současným výraznějším zvýšením platu. Stávající systém platových tříd se nekryje s konkrétními vojenskými hodnostmi, a proto nevytváří podmínky k výraznějšímu zvýšení platu při jmenování do vyšší hodnosti. Naopak se v praxi často stává, že při jmenování do vyšší hodnosti se současným přeložením vojáka do jiného místa výkonu služby výše určeného platu poklesne. To je způsobeno tím, že ve stávajícím služebním zařazení voják může dlouhodobě dosahovat výtečných výsledků, k čemuž bylo přihlédnuto při stanovení výše osobního příplatku. Na novém služebním zařazení doposud neprokázal dlouhodobě kvalitní výsledky služby, čemuž zpravidla odpovídá nižší výše osobního příplatku. Rozdíl mezi hodnostním příplatkem mezi dvěma nejbližšími hodnostmi je v řádu od jedné do několika stokorun. Výši hodnostního příplatku upravuje § 9 zákona č. 143/1992 Sb. takto:
I------------------------I----------------------------------I
I    hodnost     I hodnostní příplatek v Kč měsíčně I
I------------------------I----------------------------------I
I vojín         I        800        I
I------------------------I----------------------------------I
I svobodník       I       1 200        I
I------------------------I----------------------------------I
I desátník        I       1 300        I
I------------------------I----------------------------------I
I četař         I       1 400        I
I------------------------I----------------------------------I
I rotný         I       1 600        I
I------------------------I----------------------------------I
I rotmistr        I       2 000        I
I------------------------I----------------------------------I
I nadrotmistr      I       2 300        I
I------------------------I----------------------------------I
I praporčík       I       2 600        I
I------------------------I----------------------------------I
I nadpraporčík      I       3 100        I
I------------------------I----------------------------------I
I štábní praporčík    I       3 700        I
I------------------------I----------------------------------I
I poručík        I       3 100        I
I------------------------I----------------------------------I
I nadporučík       I       3 300        I
I------------------------I----------------------------------I
I kapitán        I       3 500        I
I------------------------I----------------------------------I
I major         I       3 700        I
I------------------------I----------------------------------I
I podplukovník      I       4 000        I
I------------------------I----------------------------------I
I plukovník       I       4 300        I
I------------------------I----------------------------------I
I brigádní generál    I       5 100        I
I------------------------I----------------------------------I
I generálmajor      I       5 600        I
I------------------------I----------------------------------I
I generálporučík     I           6 100        I
I------------------------I----------------------------------I
I armádní generál    I       6 800.       I
I------------------------I----------------------------------I
Druhým příkladem, k jakému v praxi dochází velmi často, je přechod ze systemizovaného místa na nižším organizačním stupni s nárokem na příplatek za vedení na systemizované místo na vyšším organizačním stupni, ale bez podřízených zaměstnanců. Případné zvýšení náročnosti výkonu služby je zohledněno zvýšením platového tarifu, které ale často nedosahuje poklesu platu ztrátou nároku na příplatek za vedení. V oblasti pracovního práva toto nelze považovat za problematické, protože zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce musí dát souhlas se změnou druhu požadované práce a má prostor pro jednání o výši platových podmínek spojených s touto změnou. V případě vojáků je situace naprosto odlišná. Vzhledem ke kariérnímu prostředí je naprosto žádoucí rotace personálu, ale vojákova vůle na zařazení na nové systemizované místo je irelevantní, pokud nesouhlasí, může pouze podat žádost o propuštění ze služebního poměru. V souladu s ustanovením § 6 zákona má služební orgán právo přeložit vojáka, a to kdykoliv a do jakéhokoliv místa výkonu služby. Současně rozhodnutí o výši platu, pokud odpovídá zákonným podmínkám, je rovněž plně v působnosti služebního orgánu a voják jej pouze bere na vědomí se zachováním práva na opravné prostředky.
Tento problém je znázorněn na reálném příkladu v následující tabulce:
I--------------------------I----------------------------I----------------------------I
I             I   Náčelník skupiny   I     Důstojník     I
I    Funkce      I    štábu brigády    I velitelství společných sil I
I             I kapitán, 11. platová třída I major, 12. platová třída I
I--------------------------I----------------------------I----------------------------I
I Tarifní plat v 8. stupni I      19 550      I      21 180      I
I--------------------------I----------------------------I----------------------------I
I Příplatek za vedení   I      1 800      I       0       I
I--------------------------I----------------------------I----------------------------I
I Osobní příplatek     I      5 000      I      5 000      I
I--------------------------I----------------------------I----------------------------I
I Hodnostní příplatek   I      3 500      I      3 700      I
I--------------------------I----------------------------I----------------------------I
I Zvláštní příplatek    I      2 000      I      2 000      I
I--------------------------I----------------------------I----------------------------I
I Určený plat celkem    I      31 850      I      31 880      I
I--------------------------I----------------------------I----------------------------I
1.2.3 V důsledku aplikace
restriktivní
politiky vlády ve veřejných financích formou novely zákona o daních z příjmů a novely nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, došlo v období posledních třech let k výraznému propadu příjmů vojáků z povolání. Dnem 1. ledna 2011 byly vojákům z povolání sníženy tarifní platy plošně o 10%. Dále bylo zrušeno osvobození některých příjmů vojáků z povolání od daně z příjmu fyzických osob a funkčních požitků a další příjmy vojáků z povolání nebudou osvobozeny od daně od roku 2015. Postupné, ale již dlouhodobé snižování příjmů vojáků z povolání narušuje důvěru v systém odměňování a tento stav se negativně projevuje neochotou především starších, zkušených vojáků prodlužit dobu trvání služebního poměru (služební poměr vojáka z povolání je výlučně obdobou pracovního poměru na dobu určitou) nebo ochotou prodloužit tuto dobu jen o jeden až dva roky.
1.2.4 Stávající systém odměňování dává služebnímu orgánu velké pole působnosti ke stanovení platu konkrétnímu vojákovi. Je to umožněno především osobním příplatkem, který může být stanoven až do výše 50% platového tarifu odpovídajícího nejvyššímu tarifu v platové třídě, do které je voják zařazen (ve zvláštních případech až do výše 100% platového tarifu) a příplatku za vedení, který je rovněž stanoven rozpětím ve vztahu k náročnosti řídící práce, resp. druhu vedoucí pozice.
V praxi to znamená, že voják na základní funkci v hodnosti svobodník může mít stanovený plat v šesté platové třídě a v prvním platovém stupni ve výši 12 200 Kč, ale také 19 700 Kč. Ve vyšších platových třídách a ve vedoucích funkcích je tento rozdíl markantnější. Např. velitel praporu, který je zařazen v 11. platové třídě a převážně v 9. platovém stupni, může mít stanovený plat 26 790 Kč, ale také 40 600 Kč nebo vedoucí oddělení na Ministerstvu obrany s odpovědností za koncepční a normotvornou činnost zařazený ve 13. platové třídě a desátém platovém stupni může mít plat ve výši 33 230 Kč, ale také 62 370 Kč.
Vzhledem k tomu, že o výši platu rozhoduje cca 350 služebních orgánů, kteří subjektivně posuzují rozhodné skutečnosti odlišně, zaručeně dochází k rozdílnému odměňování u vojáků konajících službu v obdobných podmínkách. Tento stav lze dokumentovat v následující tabulce, kde jsou uvedeny minimální a maximální výše určených platů platovým výměrem vojákům z povolání ve vztahu ke služebnímu zařazení a v druhém případě ve vztahu k vojenské hodnosti. Z tabulek je zřejmé, že vojáci v nižší vojenské hodnosti mohou mít určený plat i výrazně vyšší než vojáci v hodnostech vyšších, a to i o několik vojenských hodností a dokonce i hodnostních sborů (desátník x brigádní generál). Obdobné je to i u funkcí; nejlépe placený velitel družstva svým platem přesahuje některé velitele čet a dokonce i rot.
Porovnání minimálních a maximálních určených platů platovými výměry u vybraných funkcí:
I------------------I---------------------------------------------I
I Funkce      I        velitel           I
I         I----------I---------I---------I--------------I
I         I družstva I čety  I roty  I  praporu  I
I------------------I----------I---------I---------I--------------I
I Hodnost     I rotný  I poručík I kapitán I podplukovník I
I------I-----------I----------I---------I---------I--------------I
I Plat I minimální I 16 400 I 18 380 I 23 710 I  33 160  I
I   I-----------I----------I---------I---------I--------------I
I   I maximální I 26 640 I 30 380 I 37 180 I  43 760  I
I------I-----------I----------I---------I---------I--------------I
Porovnání skutečných minimálních a maximálních platů určených platovými výměry podle vojenských hodností:
I----------------------I---------------------------I
I  Vojenská hodnost  I  Přiznané složky platu  I
I           I-------------I-------------I
I           I minimální I maximální I
I----------------------I-------------I-------------I
I svobodník      I  12 020  I  20 000  I
I----------------------I-------------I-------------I
I desátník       I  12 120  I  40 100  I
I----------------------I-------------I-------------I
I četař        I  12 520  I  25 520  I
I----------------------I-------------I-------------I
I rotný        I  14 610  I  27 860  I
I----------------------I-------------I-------------I
I rotmistr       I  15 510  I  31 920  I
I----------------------I-------------I-------------I
I nadrotmistr     I  17 880  I  32 330  I
I----------------------I-------------I-------------I
I praporčík      I  20 120  I  40 400  I
I----------------------I-------------I-------------I
I štábní praporčík   I  26 320  I  33 700  I
I----------------------I-------------I-------------I
I poručík       I  17 700  I  50 000  I
I----------------------I-------------I-------------I
I nadporučík      I  19 250  I  40 820  I
I----------------------I-------------I-------------I
I kapitán       I  22 300  I  61 100  I
I----------------------I-------------I-------------I
I major        

Související dokumenty

Zákony

221/1999 Sb., o vojácích z povolání
143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
122/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
143/1999 Sb., o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
465/1990 Sb., o Úmluvě o diskriminaci (zaměstnání a povolání) a o Úmluvě o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením
450/1990 Sb., o Úmluvě o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
500/2004 Sb., správní řád
272/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
6/1993 Sb., o České národní bance
375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Nařízení vlády

565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání
62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Vyhlášky

285/1999 Sb., o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních
440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění