Důvodová zpráva k zákonu č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
I. Obecná část
1.1 Zhodnocení platného právního stavu
Podle platné právní úpravy jsou surové diamanty běžným zbožím, pro jehož propouštění do celně schválených určení platí ustanovení zákona č. 13/1993, celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a na které se vztahuje pouze povinnost získání automatické licence pro vývoz dle § 1 odst. 1 písm. b) bod 1 nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb. o některých opatřeních při vývozu a dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro získání licence pro dovoz nebo vývoz není možné požadovat po žadateli o licenci splnění jiných povinností, tedy ani povinností vyplývajících ze zásad Kimberleyského systému certifikace surových diamantů1) (zejména povinnost předkládat Certifikát Kimberleyského procesu a doklad o původu zboží), než jsou stanoveny obecně závazným právním předpisem. Vzhledem k tomu, že pouze část surových diamantů svými fyzikálně - chemickými vlastnostmi odpovídá kategorii kontrolovaného zboží podle vyhlášky č. 298/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům ve znění pozdějších předpisů (položka 6C004 f: synteticky vyrobený diamantový materiál s definovanými absorpčními charakteristikami), nelze problematiku řešit ani novelizací zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům ve znění pozdějších předpisů, resp. doplněním všech surových diamantů do Seznamu kontrolovaného zboží podle § 2 odst. 3 zákona č. 21/1997 Sb.
Podle platné úpravy umožňuje § 128a odst. 7 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby vláda stanovila nařízením, že celní prohlášení na propuštění stanoveného zboží do volného oběhu lze podat pouze u určeného celního úřadu. Celní zákon však neumožňuje, aby bylo toto zboží podrobeno specifickému zacházení, zejména aby bylo požadováno splnění určitých výše uvedených povinností.
Novelizace uvedených právních předpisů je nevhodná, protože začlenění zásad Kimberleyského systému certifikace by bylo nesystematické a vedlo by k nepřehlednosti těchto předpisů. Kromě toho platná právní úprava neumožňuje ani kontrolu nakládání se surovými diamanty v rámci České republiky. Oblast regulace, klasifikace a kontroly materiálů využitelných ve šperkařství a klenotnictví (mimo drahé kovy) dosud ošetřena není a chybí i právní podklad k zavedení státního dozoru. Celou tuto oblast není vhodné zapracovat do stávajících právních předpisů.
Tato situace vyvolává nutnost zpracování nového zákona o podmínkách nakládání se surovými diamanty v České republice.
Po přezkumu plnění zásad Kimberleyského systému certifikace surových diamantů, který pro jednotlivé členské státy provedl členský výbor Kimberleyského systému certifikace surových diamantů k 1. srpnu 2003, byla Česká republika vyřazena ze seznamu členů Kimberleyského systému certifikace surových diamantů, a proto se nemohou právnické ani fyzické osoby v České republice účastnit obchodování se surovými diamanty s členy Kimberleyského