Důvodová zpráva k zákonu č. 455/2022 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 455/2022 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění
Obecná část
Návrh zákona řeší problematiku dřívějšího odchodu do starobního důchodu pro zvláštní skupinu oprávněných osob, kterou budou tvořit tzv. zdravotničtí záchranáři. Zdravotnickým záchranářem se pro tyto účely rozumějí členové výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby ve smyslu § 13 zákona č. 374/2011 Sb., tedy zdravotničtí záchranáři, lékaři výjezdových skupin, řidiči vozidel záchranné služby a operátoři zdravotnického (resp. pomocného) operačního střediska, a dále záchranáři horské služby (dále jen "zdravotnický záchranář"). Osoby vykonávající tyto činnosti (jde zhruba o 6 500 osob) jsou prakticky permanentně vystaveny zvýšené psychické zátěži (stresu) a část z nich i fyzické zátěži, proto je odůvodněné jim umožnit v závislosti na délce výkonu takové činnosti snížení jejich důchodového věku. Návrh zákona nahrazuje řešení týkající se této skupiny osob přijaté Poslaneckou sněmovnou Parlamentu (čl. I body 1 a 4 zákona č. 323/2021 Sb.), které není jasné a je prakticky neproveditelné.
Tento návrh zákona využívá koncept řešení tzv. náročných profesí, který byl projednán Komisí pro spravedlivé důchody a na kterém panovala principiální široká politická i odborná shoda, a to především z pohledu přístupu k řešení možnosti dřívějšího odchodu do důchodu. Proto se navrhuje nahradit neproveditelnou
ad hoc
úpravu nekrácení tzv. předčasných starobních důchodů složkám Integrovaného záchranného systému tímto systémově řešeným konceptem, který by se zatím týkal jen zdravotnických záchranářů, neboť na okruhu osob, které by měly být považovány za vykonávající náročné profese jako celku, nepanuje zatím široká shoda, zatímco v PSP při schvalování sněmovního tisku byla u zdravotnických záchranářů shoda dosažena. Snížený důchodový věk se bude týkat těch zdravotnických záchranářů, kteří odpracovali v této profesi aspoň 4 400 směn (tj. cca 20 roků). Při splnění této podmínky bude snížen obecný důchodový věk o 30 měsíců (2,5 roku). Za každých dalších 74 směn odpracovaných na pozici zdravotnického záchranáře nad rámec výše uvedených 4 400 směn se bude důchodový věk snižovat vždy o 1 kalendářní měsíc, maximálně však o 5 roků za cca 30 odpracovaných let jako zdravotnický záchranář (tj. např. za 4 474 směn půjde o snížení důchodového věku o 31 měsíců, za 4 844 směn o 36 měsíců, za 5 732 směn o 48 měsíců atd.). Popsaný koncept též využívá principu, že dřívější nárok na starobní důchod je vázán na zvýšené pojistné placené zaměstnavateli za dobu výkonu práce zdravotnického záchranáře. Tím bude vyvážena skutečnost, že ostatní zaměstnanci tyto výhody nemají, avšak nebudou na snížený důchodový věk vybrané skupiny doplácet.
Toto řešení je i v souladu s Programovým prohlášením vlády, které stanovilo mj. cíl "
umožnit dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší odpovědnosti zaměstnavatelů
". Primárním účelem navrhované úpravy je umožnit dřívější odchod do starobního důchodu pro ty pracovníky, kteří nejsou schopni, zejména z důvodu dlouhodobého výkonu práce zdravotnického záchranáře mající významný vliv na jejich zdravotní stav a pracovní schopnost, již vykonávat dosavadní pracovní činnost až do dosažení důchodového věku a zároveň v důsledku jejich fyzického a psychického opotřebení není možná nebo účelná jejich další rekvalifikace. Dalším cílem je předcházet negativnímu sociálnímu jevu vynuceného odchodu do předčasného starobního důchodu (s trvale krácenou výší starobního důchodu) z důvodu ztráty pracovní schopnosti v původní profesi bez možnosti nabýt pracovní potenciál v odpovídající jiné profesi.
A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy
Cílem navrhované úpravy je umožnění dřívějšího odchodu do tzv. řádného starobního důchodu pro zdravotnické záchranáře.
K problematice snížení důchodového věku zdravotnických záchranářů
V současné době je podle zákona o důchodovém pojištění (dále jen "ZDP") důchodový věk stále ještě diferencován ve vztahu k ženám, které vychovaly děti, byť se rozdíly v důchodovém věku postupně snižují a pro všechny pojištěnce (muže i ženy) narozené po roce 1971 bude již platit jednotný důchodový věk 65 let. Dále jsou v právní úpravě důchodového pojištění zachovány doznívající nároky na snížený důchodový věk za dobu výkonu práce před 1. lednem 1993 v I. pracovní kategorii (u osob ve služebním poměru v I. a II. kategorie funkcí), jak byly získány podle dřívějších právních předpisů; tento snížený důchodový věk se však v současné době týká jen již nepatrného okruhu osob. K nové zvláštní úpravě stanovení nižšího důchodového věku došlo nejprve přijetím právní úpravy účinné od 1. července 2010 a následně novely zákona o důchodovém pojištění, která nabyla účinnosti 1. října 2016; tyto úpravy se týkaly některých horníků. U některých horníků, tj. pojištěnců vykonávajících zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, je důchodový věk v případě odpracování příslušného počtu směn pod zemí o 7 let nižší. Jiná kritéria se při stanovení důchodového věku neuplatňují.
Vývoj do roku 1993
Zákonem č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, bylo v tehdejším důchodovém zabezpečení zavedeno rozdělování zaměstnání do tří pracovních kategorií (I., II. a III.) a každé zaměstnání bylo zařazeno do některé této pracovní kategorie. Zařazení do příslušné pracovní kategorie mělo vliv na způsob výpočtu důchodu a v případě zařazení zaměstnání do I. pracovní kategorie též na určení důchodového věku:
-
I. pracovní kategorie ovlivňovala výši důchodů (způsob výpočtu důchodu byl nejvýhodnější) a snižovala při odpracování právním předpisem určeného počtu let ve stanoveném zaměstnání věk potřebný pro nárok na starobní důchod,
-
II. pracovní kategorie ovlivňovala pouze výši důchodů,
-
ve III. pracovní kategorii byla zařazena všechna ostatní zaměstnání bez zvýhodnění.

Související dokumenty

Zákony

213/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
251/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
Zákon č. 455/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
323/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení
101/1964 Sb. o sociálním zabezpečení
121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení
100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
235/1992 Sb. o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Nařízení vlády

363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

Vyhlášky

434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě