Důvodová zpráva k zákonu č. 44/2013 Sb., změna transplantačního zákona.

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
OBECNÁ ČÁST
A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
1. Důvod předložení
1.1. Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.2. Zhodnocení současného platného právního stavu, identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností
Cílem předkládaného návrhu zákona je především provedení transpozice předpisu Evropské unie, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci. V souladu s uvedenou směrnicí pak návrh upravuje pravidla pro zajištění jakostních a bezpečnostních norem pro lidské orgány určené k transplantaci u člověka tak, aby byla komplexně ve všech fázích zacházení s orgány (během darování, vyšetřování, charakterizace, odběru, konzervace, převozu a transplantace), uplatněna opatření k dosažení nejvyšší možné míry jejich jakosti a bezpečnosti. Tato opatření jsou nezbytná pro minimalizaci rizik spojených s odběrem a transplantací orgánu, zvýšení dostupnosti orgánů vhodných pro transplantaci, zamezení nepřípustných praktik při darování a transplantaci orgánů včetně obchodování s lidmi, které představuje velmi vážné porušení základních lidských práv.
Česká republika se přímo podílela a spolupracovala na tvorbě předlohy návrhu směrnice o jakosti a bezpečnosti orgánových transplantací od samého počátku, tedy od prvního předloženého návrhu Komise v roce 2009, a to také s ohledem na tu skutečnost, že v roce 2009 Česká republika vedla všechna jednání v rámci předsednictví v EU. Španělskému předsednictví Česká republika předávala tento návrh směrnice prakticky ve finální podobě.
Od roku 2008 se též Česká republika aktivně zapojila do vypisovaných programů EU, které měly prakticky vytvořit a prověřit schopnost jednotlivých zemí při předávání informací o jakosti a bezpečnosti orgánových transplantací.
Jednalo se tak na příklad o tyto projekty:
- EUROCET - organizace při Komisi, který se zabývá statistickými údaji a každoročně vydává přehled o tkáňových bankách, počtu provedených transplantací tkání a orgánů, atd. (www.eurocet.eu),
- IRODAT–„International Registry of Organ Donation and Transplantation“ týkající se lidských orgánů, tkání a buněk (www.tpm.org),
- DOPKI - problematika definice smrti mozku a identifikace potenciálních dárců (www.dopki.eu)
- MODE – „Mutual Organ Donation and Transplantation Exchange“ hlavním cílem je zlepšení organizace transplantačních systémů členských států EU prostřednictvím předávání tzv. nejlepších praxí („best practices“) v oblasti transplantací, s důrazem na přeshraniční spolupráci. (www.mode-ja.org)
- COORENOR – tříletý projekt spolufinancovaný z programu veřejného zdraví Evropské komise, který je zaměřen na vytvoření koordinované sítě mezi jednotlivými národními programy pro transplantace, s důrazem zejména na vzájemnou výměnu orgánů. (www.coorenor.eu)
V rámci přípravy směrnice o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci byl také sestaven a přijat tzv. Akční plán pro transplantace (Dokument „Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009-2015): posílená spolupráce mezi členskými státy“ (Sdělení Komise KOM(2008)818“), kterým bylo v členských zemí EU vytipováno několik zásadních oblastí na zlepšení situace zejména ve vyhledávání potenciálních dárců orgánů, ke snížení čekací doby na transplantace a využití všech dostupných orgánů v jiných členských zemích EU, tedy mimo zemi původu.
Oblasti uvedené v Akčním plánu pro transplantace, jejichž cílem je zvýšení úrovně a výsledků transplantační medicíny:
• výměna orgánů mezi členskými státy
Tato výměna se uskutečňuje ve dvou základních úrovních (i) nabídka orgánů, pro které není v zemi jejich původu k dispozici příjemce a které by tím byly zničeny, (ii) poptávka specifických orgánů pro urgentní pacienty v akutním ohrožení života, které nejsou momentálně v zemi pacienta k dispozici. Mezinárodní výměna se dosud realizuje v relativně malém měřítku, přičemž jedním z důvodů je i skutečnost, že v jednotlivých zemích jsou různé systémy, různé normy atp. Proto je třeba vytvořit podmínky pro jednotné posuzování kvality orgánů a jednotné sledování bezpečnosti medicínských procesů a poskytovatelů zdravotních služeb angažovaných v transplantační medicíně. Česká republika byla pověřena klíčovou fází projektu COORENOR zaměřeného na akceleraci mezinárodní výměny orgánů. Koordinační středisko transplantací ČR v rámci tohoto projektu vytvořilo unikátní internetový portál, který slouží k bleskovému předávání informací a jehož prostřednictvím již byl zachráněn život roční holčičky v Itálii.
• vzdělávání odborné veřejnosti
Koordinační středisko transplantací ČR se mj. stalo účastníkem projektu „Systém řízení lidských zdrojů“ a vyškolilo celkem 206 zdravotníků na pozice dárcovských konzultantů do jednotlivých nemocnic.
• zařazení dárcovských konzultantů do dárcovských nemocnic
V České republice byly již téměř ve všech nemocnicích tyto pozice obsazeny.
• mezinárodní certifikace transplantačních koordinátorů
Koordinační středisko transplantací ČR je členem konsorcia mezinárodního projektu Evropské komise ACCORD v rámci tzv. Joint Action a bude se podílet na tvorbě pravidel pro auditování jednotlivých transplantačních center) (www.accord.eu)
• podpora dárcovství a transplantací v očích laické veřejnosti
Tento bod je velmi úzce spjat s veřejnou diskusí v souvislosti s novelizací transplantačního zákona, viz text dále.
• podpora žijících a altruistických dárců
Na základě široké diskuse a podpory se počty žijících dárců výrazně zvyšují - rok 2010-17 dárců, rok 2011 - 40 dárců, 8 měsíců roku 2012 - 41 dárců - viz statistiky na internetových stránkách www.kst.cz
• vytváření referenčních center
Koordinační středisko transplantací ČR bylo pověřeno nejdůležitější částí mezinárodního projektu Evropské komise MODE, jehož cílem bylo předávání tzv. nejlepších praxí v oblasti transplantací mezi jednotlivými zeměmi, více viz www.mode.eu).
• follow-up registry
Nedílnou součástí naplnění tohoto úkolu bude vytvoření Národního monitorovacího centra v Koordinačním středisku transplantací, které bude sledovat veškerý pohyb odebraných buněk, tkání a orgánů, aby byla splněna povinnost dodržení sledovatelnosti podle směrnice.
• odběr od zemřelých cizinců
Z široké diskuse před návrhem novely transplantačního zákona vyplynul také požadavek na sjednocení podmínek odběru orgánů od cizinců a osob českého sociálního systému. Nerovnost podmínek spočívá v tom, že cizinci sice může být v ČR transplantovaný orgán, ale nemůže se v ČR stát dárcem orgánu.
• zavedení úlev pro žijící dárce orgánů
Projevila se společenská poptávka po tom, aby člověk, který daruje jiné osobě orgán, nebyl znevýhodněn při čerpání nemocenských dávek apod.
• zavedení explantačních poplatků
Nemocnice, v nichž probíhá odběr orgánů od dárce, mají v současné době nevýhodné financování.
• úhrada přepravy těla zemřelého dárce, zavedení pohřebného
Jedná se o vyjádření vděčnosti od společnosti vůči dárci orgánů tak, aby pozůstalá rodina nemusela doplácet na náklady s odběrem související.
Česká republika se řadí v mezinárodním srovnání transplantační medicíny na přední místa. Podle International Registry in Organ Donation and Transplantation (2012) je ČR dvanáctá v Evropě a patnáctá na světě, pokud jde o počet dárců na milion obyvatel, a např. na 4. místě ve světě, pokud jde o transplantace srdce. Země jako například Německo a další vyspělé státy jako Nizozemí, Švédsko, Spojené království a další jsou podle uvedených kritérií na příčkách daleko za Českou republikou.
Podobně jako v dalších vyspělých zemích je i v České republice zakázáno obchodování s tkáněmi a orgány a v rámci dodržování tohoto principu platí systém přísné regulace nakládání s tkáněmi a orgány, není přípustná reklama v této oblasti atd. Za porušení ustanovení transplantačního

Související dokumenty

Zákony

285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
40/1964 Sb., občanský zákoník
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
500/2004 Sb., správní řád
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Nařízení vlády

436/2002 Sb., kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Vyhlášky

437/2002 Sb. , kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání a orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)

Mezinárodní smlouvy

96/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně