ÚSC a změny od 1. 1. 2022 - dokončení

Vydáno: 25 minut čtení

V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku z časopisu UNES č. 2/2022, na dalších řádcích se budeme věnovat obecným zásadám vztahujícím se k třídění příjmů a výdajů, zejména se zaměříme na pravidla týkající se zařazení do položek.

ÚSC a změny od 1. 1. 2022 – dokončení
Ing.
Ivana
Schneiderová
 
Pokyn – obecné zásady vztahující se k třídění příjmů, výdajů a financujících položek
Obecné zásady se nejvíce týkají třídění položek.
Nejprve si připomeňme základní pravidla pro třídění do položek, některé z nich pokyn neobsahuje.
 
Základní pravidla pro zařazení do položek:
Do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty, resp. takové finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce.
Do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání prostředků, které se uskutečnilo v kalendářním roce.
Pro zařazení příjmu nebo výdaje do plnění rozpočtu v kalendářním roce je rozhodující datum připsání anebo odepsání prostředků na bankovních účtech.
Třídění nelze meziročně opravit. Výkaz FIN 2-12M za 12. období odeslaný do CSUIS cca počátkem února následujícího roku je vždy v konečném znění.
Územní samosprávný celek a svazek obcí může přijímat nebo poskytovat zálohy na věcná plnění smluv, která se uskuteční až v následujícím roce. Při třídění rozpočtovou skladbou neřešíme vazbu na uskutečněné plnění, třídíme výdaje na zálohy, doplatky, splátky vždy jen dle druhu výdaje nebo příjmu. Pokud u výdajů neznáme druh výdaje např. v případě zálohy, zvolíme položku 5199.
Rozpočtová skladba příjmy a výdaje časově nerozlišuje, všímá si jen druhu plnění.
Příklad: Když se přijmou peníze za nájem najednou na 6 let dopředu, bude v roce příjmu celý zaúčtován na položku dle druhu příjmu (např. 2132).
Výběr z obecných zásad pro třídění výdajů na položky v třídě 5:
Zde uvádíme přehled dalších zásad především při třídění výdajů, jedná se o značnou část pokynu v části obecných zásad, některé z těchto zásad se v pokynu opakují i v několika odstavcích s malými rozdíly.
Poznámka: Zásady jsou oproti pokynu textově upraveny.
Důsledně rozlišovat nákupy (50, 51) a transfery (52-57).
Nerozlišujeme důvod, proč hradíme (např. z rozhodnutí soudu je faktura uznána jako platná), ale položku určíme podle toho, co hradíme (např. uznaná faktura soudem se týkala spotřeby energií).
U nákupů nás nezajímá, jak dodavatel kalkuloval cenu služby nebo výrobku (zda do ní započítal a vyčíslil na faktuře poštovné, dopravné, balné, montáž), ale volíme položku podle druhu věci, služby nebo výkonu.

Související dokumenty

Články

Rozpočtová skladba v roce 2022 pro ÚSC a změny od 1. 1. 2022 - 1. část

Zákony

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
557/2004 Sb. , kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
562/2004 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
477/2008 Sb. , kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
465/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
472/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb. občanský zákoník
24/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Vyhlášky

367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
435/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)