Rozpočtová skladba v roce 2022 pro ÚSC a změny od 1. 1. 2022 - 1. část

Vydáno: 34 minut čtení

Každoročně předkládáme přehled změn novely vyhlášky o rozpočtové skladbě oproti poslednímu znění dle schválené a připomínkované novely. Pro rok 2022 to možné není, protože vyšla nová vyhláška č. 412/2022 Sb. , o rozpočtové skladbě (nedošlo k novelizaci předpisu), ale přesto si zde nastíníme rozdíly ve vyhlášce č. 412/2021 Sb. , o rozpočtové skladbě (dále jen „vyhláška“, příp. „nová vyhláška“), a pokynu Ministerstva financí k postupu podle vyhlášky č. 412/2021 Sb. (dále jen „pokynu“) oproti vyhlášce č. 323/2002 Sb. v posledním znění k roku 2021. Budeme se i podrobněji zabývat rozborem pokynu v oblasti pojmů a zásad.

Rozpočtová skladba v roce 2022 pro ÚSC a změny od 1. 1. 2022 – 1. část
Ing.
Ivana
Schneiderová
 
Změny v nové vyhlášce oproti roku 2021
Dne 23. 11. 2021 vyšla ve Sbírce zákonů pod částkou č. 186 vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Jedná se o novou vyhlášku, ne o novelizaci původní vyhlášky z roku 2002 ve znění pozdějších předpisů.
Nová vyhláška má jinou strukturu ustanovení dle jednotlivých paragrafů, ale nejedná se o žádnou významnou změnu, lze říci, že nové uspořádání paragrafů je i přehlednější.
Nová vyhláška obsahuje přílohy pro jednotlivá třídění rozpočtovou skladbou, a to č. 1 až 7. Z toho přílohy č. 1, 5 a 7 se netýkají územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“).
V přílohách došlo k velkým změnám, a to především v příloze č. 2 (druhové třídění – položky) a č. 3 (účelové třídění – paragrafy):
Je přejmenováno
hodně položek, především příjmových, méně výdajových, a velmi málo je přejmenovaných paragrafů. Nové názvy jsou převážně jen tzv. „kosmetického charakteru“, obsahově se názvy oproti roku 2021 moc nemění. (Např. místo názvu
Daň z
… nově
Příjem z daně
…; místo
Poplatku z
… nově
Příjem z poplatků z
…, tedy často bylo doplněno do názvu jen slovo příjem nebo výdaje, dále
obyvatelstvo
se přejmenovalo na
fyzické osoby
,
subjekty
na
osoby
,
subjektivita
na
osobnost
,
podnikatelský subjekt
na
podnikatele
.) Slovo „veřejné“ bylo z názvů položek odstraněno (u ústředních a územních rozpočtů). Jen v několika málo případech došlo k rozšíření názvu, případně k jeho upřesnění (např. paragraf 4136
„Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky“; do názvu byly doplněny zaopatřovací příspěvky, protože se jedná o novou sociální dávku).
Skoro u všech položek a paragrafů byla z vyhlášky vyjmuta jejich náplň.
U některých položek a paragrafů jsou v nové vyhlášce upřesňující věty a někde uvedeny krátké poznámky. Jejich systém se nám nepodařilo rozklíčovat.
Nové položky:
Položka 1345 – Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Položka 5812 – Výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci.
Zrušené položky:
Například zrušená položka 1340 – oproti tomu zavedena nová položka 1345 pro poplatky z odpadu; 2114 Mýtné; zbytkové položky 1119, 1129, 1219, 1339, 1529, 1691…; položka 1325 Daň z digitálních služeb; položky ve vztahu ke zrušeným radám regionů soudružnosti (RRRS) vyjma položek k finančnímu vypořádání směrované na nástupce RRRS; položka 5193 Dopravní obslužnost a zrušení dalších položek, pro ÚSC však nevýznamných (např. 6720 až 6790).
Nový paragraf:
Paragraf 2521 – Bezpečnost práce.
Poznámka:
ÚSC pro rok 2022 asi nevyužijí, není nijak vymezen. Nemá poznámku ve vyhlášce ani náplň v pokynu, není znám obsah, nebyl vysvětlen v důvodové zprávě. Výdaje na bezpečnost práce zaměstnanců by se měly třídit dle tzv. kmenového paragrafu (5311, 6171…). Správní orgány v oblasti bezpečnosti práce mají svůj paragraf 2565. Musíme počkat na výklad Ministerstva financí (dále jen „MF“), v jakých případech tento paragraf použít.
Zrušený paragraf:
Paragraf 6174 – Činnost regionálních rad.
Upozorňujeme také na rozšíření nástrojů
pro zajištění třídění tzv. NZUZ, tj. pro příjmy a výdaje spolufinancované ze zahraničí; od nástroje 122 do nástroje 197 je řada změn a nových nástrojů.
Číselník NÁSTROJŮ pro ÚSC naleznete na adrese

Související dokumenty

Články

ÚSC a změny od 1. 1. 2022 - dokončení

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů ( zákon o poštovních službách )
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
479/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
89/2012 Sb., občanský zákoník
221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
370/2017 Sb., o platebním styku
484/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
323/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě