Stravování zaměstnanců

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice poskytování stravování zaměstnancům na pracovišti, a to i z daňového pohledu jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Základní právní úpravou závodního stravování je ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “). Předně je nutné zdůraznit, že § 236 odst. 1 zákoníku práce stanoví jako povinnost zaměstnavatele zaměstnancům stravování umožnit, nikoli zajistit či jinak poskytovat. Povinnost umožnit zaměstnancům stravování může zaměstnavatel splnit mnoha způsoby, předně rozvržením pracovní doby s odpovídající přestávkou na oběd, ale také například provozováním jídelny, kantýny či obchodu s potravinami a občerstvením, umístěním jídelních automatů, poskytnutím stravenek atd. V neposlední řadě musíme zmínit také nedávno zavedený stravovací paušál, či přesněji peněžní příspěvek na stravování.

Stravování zaměstnanců
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Povinnost umožnit stravování nemá zaměstnavatel vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu, je tomu tak proto, že tito zaměstnanci jsou v tomto ohledu zabezpečeni cestovními náhradami, konkrétně stravným.
Poskytování stravování je možné dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu. Zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem.
To tedy znamená, že kromě toho, že zaměstnavatel zaměstnancům stravování umožní, může jim na stravování i finančně přispívat. Na většinu zaměstnavatelů se žádný zvláštní právní předpis v této oblasti nevztahuje, proto tento finanční příspěvek bude upraven ve vnitřním předpise nebo v kolektivní smlouvě, společně s výše uvedenými body, tedy zejména okruh osob, kterým bude stravování poskytováno, organizace stravování atd. Podíl zaměstnavatele na úhradě nákladů stravování může jít z části na vrub daňových nákladů, nebo může být hrazen ze sociálního či obdobného fondu, ze zisku po zdanění, nebo na vrub nedaňových nákladů. Konkrétní úprava vždy záleží na rozhodnutí zaměstnavatele a na související daňové úpravě.
Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, může být cenově zvýhodněné stravování poskytováno i dalším kategoriím zaměstnanců, u kterých jinak nemá zaměstnavatel ani povinnost stravování umožnit, a to bývalým zaměstnancům zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, dále zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené a také zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti. Opět je to tedy otázka rozhodnutí zaměstnavatele, které musí být potvrzeno v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise.
Toto je tedy obecná úprava, která platí pro všechny zaměstnavatele. Je vhodné doplnit, že pro některé subjekty platí i speciální úprava, a to zejména pro ty, které jsou napojeny na veřejné rozpočty, tedy příspěvkové organizace, organizační složky státu, částečně i státní podniky atd. Pro zaměstnavatele z oblasti podnikatelské sféry žádné speciální předpisy nepla