Investování volných financí do cenných papírů (akcií a podílových fondů)

Vydáno: 21 minut čtení

V současné době řada občanů volí investování svých volných finančních prostředků do cenných papírů (akcií společností) a do podílových fondů jednotlivých bank. Souvisí to především s nízkým úročením na spořicích účtech bank, které je výrazně nižší než vývoj inflace v současné době. Další skutečností je, že v důsledku omezení výdajů občanů následkem opatření souvisejících s epidemií covid-19 (nemožnost cestování, uzávěrka restaurací, karanténa apod.) došlo k nárůstu volných peněžních prostředků občanů. V článku se podíváme na problematiku zdanění odkupu akcií a podílových listů a na podmínky osvobození těchto příjmů od daně z příjmů u poplatníků daně z příjmů fyzických osob.

Investování volných financí do cenných papírů (akcií a podílových fondů)
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení cenných papírů (akcií)
Vymezení cenného papíru nalezneme v § 514-544 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.
Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno. Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o
cenný papír na řad
. Neobsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, platí, že se jedná o
cenný papír na doručitele
. Peněžní částka, za kterou emitent cenný papír vydává, je
emisní kurs cenného papíru
. Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o
zaknihovaný cenný papír
.
Mezi cenné papíry například počítáme akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, opční listy, směnky, šeky. Investičními nástroji jsou dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, např. investiční cenné papíry (zejména akcie a dluhopisy), cenné papíry kolektivního investování, nástroje peněžního trhu, deriváty (
opce
,
futures
, forvardy, swapy).
Investorovi mohou z investičního nástroje plynout dva typy výnosů:
běžný výnos – jde o hotovostní toky plynoucí z nástroje po dobu jeho držení,
kapitálový výnos – je dosažen při prodeji investičního nástroje jako rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou nástroje.
Vymezení akcií a jiných cenných papírů vydávaných akciovou společností nalezneme v § 256-343 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“).
Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír,
s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
Akcie může mít formu cenného papíru na řad, nebo na doručitele; to platí obdobně pro zaknihované akcie.
Akcie ve formě cenného papíru na doručitele
se označuje jako
akcie na majitele
.
Akcie ve formě cenného papíru na řad
se označuje jako
akcie na jméno.
Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
Akcie na jméno se převádí rubo