DPH u přeshraničních obchodních transakcí - 1. část

Vydáno: 19 minut čtení

Správné určení místa zdanění nezávisí jen na sídle příjemce, ale často i na provozovně. Posouzení její existence bývá mnohdy obtížné. Kromě aktivní zná zákon o DPH i provozovnu pasivní, a právě ta může být úskalím při fakturaci, proto je jedním z témat dnešní první části nového seriálu věnovanému přeshraničním obchodním transakcím. Dalšími jsou dodání zboží do jiného členského státu a zjednodušení formou třístranného obchodu.

DPH u přeshraničních obchodních transakcí – 1. část
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
 
Předmět daně
Z pohledu českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je předmětem daně dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. U přeshraničních obchodních transakcí se mnohdy ztrácí odlišnost mezi dodáním zboží a poskytnutím služby přes hranice ČR, protože obojí bývá z pohledu českého poskytovatele bez DPH. Rozdíl je však velmi podstatný. Dodání zboží z České republiky do Evropské unie nebo do třetích zemí má místo plnění v ČR, kde přeprava zboží začíná. Pokud je daňový doklad bez české DPH, tak se jedná o dodání, které splní podmínky pro osvobození. U služeb zdaňovaných dle základního pravidla ve státě sídla příjemce, je daňový doklad vystavený českým poskytovatelem taktéž bez české DPH ovšem z důvodu, že místo plnění dané služby není v tuzemsku, ale v jiném členském státě nebo třetí zemi. Naopak s místem plnění v tuzemsku, a tedy předmětem daně, jsou služby přijaté českým plátcem nebo identifikovanou osobou od osob neusazených v České republice.
Předmětem daně při obchodování s mezinárodním přesahem je dále nákup zboží, které je přivezeno do České republiky z jiného členského státu nebo ze třetí země. V případě pořízení zboží z jiného členského státu se o předmět zdanění v ČR jedná tehdy, když je zboží pořízeno za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková nebo právnickou osobou nepovinnou k dani. Nákup nového dopravního prostředku z jiného členského státu za &u