Účtování nakoupených akcií a podílů

Vydáno: 7 minut čtení

V rámci následujícího textu se zaměříme na to, jakým způsobem ocenit a účetně zachytit nakoupené majetkové cenné papíry a podíly, a to jak v tuzemské měně, tak v měně cizí. Nejprve se podíváme na účtování a oceňování akcií k obchodování, které jsou co do účtování metodicky nejjednodušší, dále se pak zaměříme na výkaznictví podílů (minoritní, podstatný a rozhodující vliv). Na závěr se budeme věnovat účtování a oceňování akcií denominovaných v cizí měně.

Účtování nakoupených akcií a podílů
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
V souladu s § 25 odst. 1 písm. f) zákona 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“), platí, že k datu prvotního zachycení oceňujeme akcie a podíly v jejich pořizovací ceně. V souladu s § 48 vyhlášky 500/2002 Sb. platí, že vedlejšími pořizovacími náklady rozumíme poplatky makléřům, poradcům, burzám apod. Naopak nikdy nemohou být součástí pořizovací ceny úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů, jakož ani náklady spojené s držbou cenných papírů a podílů.
 
Akcie k obchodování v krátkodobém finančním majetku
Majetkové cenné papíry držené za účelem obchodování přeceňujeme v souladu s § 51 odst. 1 vyhlášky 500/2002 Sb. na reálnou hodnotu s výsledkovým dopadem, a to prostřednictvím účtů 564-Náklady na přecenění cenných papírů a podílů, resp. 664-Výnosy z přecenění cenných papírů a podílů.
Hlavním praktickým problémem v podmínkách ČR je samozřejmě stanovení reálné hodnoty vzhledem k tomu, že naprostá většina akcií není veřejně obchodována.
Nyní si na praktických příkladech ukažme, jakým způsobem při účtování postupovat.
Příklad 1a
Akcie k obchodování (FIFO)
Účetní jednotka pořídila za účelem obchodování 200 akcií, které pořídila za 300 000 Kč. Dále během účetního období přikoupila dalších 400 akcií téhož emitenta za 500 000 Kč.