Porušení podmínek životního pojištění z pohledu daně z příjmů

Vydáno: 23 minut čtení

V článku si s využitím příkladů ukážeme daňové řešení důsledků porušení podmínek pro uplatnění odpočtu zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění u poplatníka a daňové řešení důsledků porušení podmínek pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmů vynaloženého na pojistné na soukromé životní pojištění zaměstnance.

Porušení podmínek životního pojištění z pohledu daně z příjmů
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení soukromého životního pojištění
Soukromým životním pojištěním pro účely uplatnění daňových úlev rozumíme
dle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“),
pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití
nebo
na důchodové pojištění,
a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti.
 
Podmínky pro uplatnění odpočtu na soukromé životní pojištění od základu daně
Podle § 15 odst. 6 ZDP si může poplatník daně z příjmů fyzických osob odečíst od základu daně za zdaňovací období poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění
podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území ČR, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.
Zákonné předpoklady pro uplatnění odpočtu od základu daně jsou v § 15 odst. 6 ZDP vymezeny následovně:
výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let (tzv.
podmínka 2 × 60
);
podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy;
maximální částka, kterou lze odečíst ve zdaňovacím období od základu daně, činí v úhrnu 24 000 Kč
(do konce roku 2016 se jednalo o částku 12 000 Kč), a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami.
U pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití platí navíc podmínka pro uplatnění odpočtu od základu daně dle § 15 odst. 6 ZDP, a to, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlou