Dobrovolná likvidace společnosti s ručením omezeným - část II

Vydáno: 28 minut čtení

Tento příspěvek, který je druhým článkem z tříčlánkové série, vymezuje základní východiska a základní fáze dobrovolné likvidace, což by mělo poskytnout čtenáři určitý ucelenější pohled na tento vcelku náročný proces a úkony, které je zapotřebí v souvislosti s dobrovolnou likvidací realizovat. 1)

Dobrovolná likvidace společnosti s ručením omezeným – část II
doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta,
Ph.D.,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
Bc.
Václav
Rymeš,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, absolvent studijního programu Účetnictví a daně
 
Úvodem
Proces likvidace na úrovni soukromoprávní je upraven dvěma základními soukromoprávními předpisy: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Odkazy na základní ustanovení dopadající na likvidaci společnosti jsou uvedeny v následující tabulce (viz Tabulka 1-1).
Tabulka 1
-
1:
Základní ustanovení2) soukromoprávních předpisů v souvislosti s likvidací3)
Ustanovení související s likvidací
Ustanovení občanského zákoníku
Zrušení a zánik právnické osoby
§ 168 až 186
§ 93-95, dále specificky pro jednotlivé typy korporací (pro s. r. o. viz § 241 a 242)
Proces likvidace
§ 187 až 209
x
Podíl na likvidačním zůstatku
§ 205 až 207
§ 37 až 39
Úprava společnosti s ručením omezeným
x
§ 132 až 242
Další text příspěvku cílí již na pravidla veřejnoprávní. Jmenovitě pak především na pravidla, která jsou ve vztahu k procesu likvidace zakotvena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a na pravidla uvedená v předpisech účetních. Odkazy na vybraná stěžejní ustanovení shora uvedených předpisů jsou uvedeny v následujících tabulkách (viz Tabulka 1-2, Tabulka 1-3 a Tabulka 1-4).4) Autoři příspěvku abstrahují od úpravy likvidace v oblasti působnosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)5), zákona č. 593/1993, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rezervách“)6), zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“).
Tabulka 1-2:
Základní ustanovení daňového řádu v souvislosti s likvidací7)
Časový faktor
Ustanovení daňového řádu
Typ daňového přiznání
8)
Vstup do likvidace
(daňové přiznání za období do vstupu do likvidace)
§ 240c odst.