Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně Směrnice Rady 2016/2258/EU (DAC V)

Vydáno: 17 minut čtení

Implementací směrnice Rady 2016/2258/EU do legislativy získává správce daně přístup k mechanismům, dokumentům, postupům a informacím potřebným pro účely boje proti špinavým penězům. Podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v rámci provedené novely daňového řádu je povinná osoba na vyžádání správce daně předložit údaje a dokumenty získané při idenfikaci a kontrole klienta, a také údaje o způsobu jejich získání.

Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně Směrnice Rady 2016/2258/EU (DAC V)
Jaroslav
Dombrowski,
Ing.
Gabriela
Buchtová
 
Úvodem
Praní peněz a financování terorismu často probíhá v mezinárodním měřítku a peníze takto získané nezákonným způsobem mohou značně poškodit integritu, stabilitu a pověst finančního sektoru a tím i ohrozit vnitřní trh Evropské unie (dále jen ,,EU“) a mezinárodní rozvoj. Praní peněz, financování terorismu a organizovaná trestná činnost jsou považovány za závažné problémy, které by měly být řešeny důsledněji na úrovni členských států Evropské unie. Opatření přijatá pouze na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU by bez mezinárodní koordinace a spolupráce měla omezené účinky. Schválená opatření by měla být slučitelná s dalšími přijatými opatřeními na mezinárodních fórech a také i shodně přísná. Činnost EU v této oblasti by měla i nadále brát v úvahu zejména doporučení FATF1) a též nástroje dalších mezinárodních orgánů činných v boji proti praní peněz a financování terorismu. Za účelem posílení účinného boje proti praní peněz a financování terorismu by příslušné právní akty EU měly být tam, kde je to vhodné, sladěny s mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, které 16. 2. 2012 přijal FATF.
 
Vybraná ustanovení směrnice DAC V ve vazbě na další právní normy
Směrnice Rady 2016/2258/EU (neboli ,,DAC V“) ze dne 6. 12. 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, je v pořadí již čtvrtou novelizací směrnice Rady 2011/16/EU, která je hlavním předpisem pro oblast mezinárodní spolupráce při správě přímých daní. Směrnice DAC V je další právní normou, která umožňuje správci daně podrobnější a hlubší analýzu v boji proti daňovým únikům. Jejím účelem je zajistit daňovým
orgánům přístup k informacím pro boj proti praní peněz, resp. přístup k mechanismům, postupům, dokumentům a informacím získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz
“.
Svým obsahem úzce navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. 5. 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (dále „směrnice AML“). Do českého právního řádu byla transponována zákonem č.