Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní - DAC 7

Vydáno: 24 minut čtení

Dne 1. 1. 2023 má nabýt účinnosti novela zákona č. 169/2013 Sb. , o mezinárodní spolupráci při správě daní. Tato novela zavádí nový typ automatické výměny informací, společné daňové kontroly a další instrumenty pro zefektivnění mezinárodní spolupráce při správě daní.

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní – DAC 7
Mgr.
Ondřej
Poupě,
Ministerstvo financí, oddělení Obecná daňová
legislativa
Zákon č. 169/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci“) byl v uplynulých letech opětovně novelizován, zejména v souvislosti s vývojem evropského práva v oblasti mezinárodní správní spolupráce v oblasti daní, konkrétně s vývojem směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. 2. 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (dále jen „směrnice DAC“). V současnosti je v legislativním procesu novela zákona o mezinárodní spolupráci1), která cílí na implementaci v pořadí již 6. novely směrnice DAC, směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. 3. 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (dále jen „směrnice DAC 7“).
Změny vyvolané směrnicí DAC 7 a obsažené v novele lze rozřadit do dvou hlavních tematických okruhů. Prvním z nich je automatická výměna informací poskytovaných provozovateli internetových platforem, druhým z nich jepak společná daňová kontrola. Novela zákona pak obsahuje řadu dalších dílčích témat, které nejsou co do obsahu a objemu tak významné (např. kontrolní nákup, hromadné žádosti o informace apod.).
 
Automatická výměna informací
Vzhledem k rozvoji digitálních technologií (zejména tzv. digitálních platforem) se celosvětově snaží státní orgány, zejména ty daňové, získat informace, kterými tyto platformy disponují. Takováto snaha však s sebou přináší zvýšené administrativní náklady, a to zejména na straně provozovatelů digitálních platforem, které působí ve více státech, jelikož se musí přizpůsobovat vícero právním řádům s mnoha různými požadavky. Pro daňovou oblast byla proto na úrovni OECD vytvořena modelová pravidla2), která by měla tyto požadavky na provozovatele digitálních platforem sjednotit a zavést povinnost pravidelně reportovat konkrétní údaje pouze jednomu státu, který by je pak měl automaticky rozeslat státům, kterých se týkají.
Na základě modelových pravidel pro sdílenou ekonomiku vytvořených na úrovni OECD3) byl vytvořen na evropské úrovni jednotný rámec pro členské státy Evropské unie, který stanoví, jakým způsobem implementovat pravidla pro automatickou výměnu informací. Tato pravidla jsou pak součástí směrnice DAC 7, která vkládá d