Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 23. 10. 2022

Vydáno: 7 minut čtení

V nejnovějším přehledu aktuální legislativy informujeme o novele zákona o spotřebních daních, stanovení výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, zvýšení příplatků k důchodům, úpravě formulářů pro vybrané daně, smlouvě s Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění, novelizacích unijních předpisů a také přinášíme několik informací Finanční správy.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

ČESKÁ LEGISLATIVA

1. Novela zákona o spotřebních daních

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)
Novela se týká změny sazby daně u některých minerálních olejů a úpravy vracení daně z minerálních olejů použitých v zemědělské výrobě.
Účinnost:
od 1. října 2022
od 1. ledna 2024 (další úprava sazeb a vrácení daně)
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 286/2022)

 

2. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)
Vyhláška stanoví mimo jiné výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, které jsou rozhodné pro určení výpočtového základu pro stanovení důchodu a dále pro stanovení minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 290/2022)

 

3. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)
Vyhláška přináší zvýšení příplatků k důchodům pobíraným účastníky odboje.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 291/2022)

 

4. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023

Dotčené předpisy: vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční (č. 454/2020 Sb.), vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky (č. 458/2020 Sb.), vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů (č. 525/2020 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Upravené formuláře podání pro vybrané daně, jejichž použití je povinné od zdaňovacího období započatého 1. lednem 2023.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 312/2022)

 

5. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 7/1998 Sb.) a mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (č. 32/2020 Sb.m.s.)
Novelizace smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Jihoafrickou republikou reagující na přijetí úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.
Účinnost: publikováno 14. října 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 13/2022)

 

6. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Aktualizovaný seznam nespolupracujících jurisdikcí pro účely úpravy zdanění ovládaných společností.
Účinnost: publikováno 14. října 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 13/2022)

 

7. Nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky od ledna 2023

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Informace o průběhu implementace směrnice Rady 2021/514/EU označované jako DAC7, která zavádí mimo jiné oznamovací povinnosti provozovatelů tzv. platforem sdílené ekonomiky o vybraných činnostech vykonávaných prodejci prostřednictvím těchto platforem.
Účinnost: N/A (publikováno 5. října 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

8. Upozornění k tiskopisům DPZ a DPS za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace o nových tiskopisech pro daň ze závislé činnosti.
Účinnost: N/A (publikováno 11. října 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Generální finanční ředitelství zveřejnilo nový nepovinný tiskopis Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby – tiskopis 25 5259 – vzor č. 1

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace o publikaci tiskopisu, kterým lze oznámit získání osvobozených příjmů, které byly nebo budou v zákonem stanovených lhůtách vynaloženy na obstarání vlastní bytové potřeby.
Účinnost: N/A (publikováno 11. října 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Změny v placení paušální daně na rok 2023

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Aktualizace informace k paušální dani provedená pro rok 2023.
Účinnost: N/A (publikováno 11. října 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Informace pro plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace o částce průměrné mzdy pro rok 2023 a jejím vlivu do daní z příjmů a sociálního zabezpečení.
Účinnost: N/A (publikováno 12. října 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EU

Nařízení

1. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Rady (EU) 2020/262 stanovením struktury a obsahu dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a stanovením prahu ztrát v důsledku povahy zboží

Dotčené předpisy: směrnice, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (č. 2020/262)
Prováděcí nařízení k směrnici, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní.
Účinnost: od 13. února 2023
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 247 pod č. 2022/1636)

 

2. Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady (EU) 2020/262, pokud jde o používání dokladů v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně a s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani po propuštění ke spotřebě, a stanoví formulář, který se má použít pro osvědčení o osvobození od daně

Dotčené předpisy: nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Rady (EU) 2020/262 stanovením struktury a obsahu dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a stanovením prahu ztrát v důsledku povahy zboží (č. 2020/262)
Prováděcí nařízení k nařízení č. 2022/1636.
Účinnost: od 13. února 2023
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 247 pod č. 2022/1637)

 

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA