Rozhodné částky 4 000 Kč a 10 000 Kč ve zdravotním pojištění v roce 2023

Vydáno: 9 minut čtení

V rámci zásadního odklonu zdravotního pojištění od nemocenského pojištění, ke kterému došlo k datu 1. 1. 2008, zůstala z pohledu zdravotního pojištění v podstatě jediná návaznost na nemocenské pojištění u rozhodných částek tzv. započitatelného příjmu, kdy tyto hodnoty zakládají účast na nemocenském (a návazně i na zdravotním) pojištění. Tyto situace, které si v dalším textu blíže rozebereme, jsou v zákoně č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb. “) vyjmenovány v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 3 až 6.

Rozhodné částky 4 000 Kč a 10 000 Kč ve zdravotním pojištění v roce 2023
Ing.
Antonín
Daněk
Ve zdravotním pojištění platí, že pokud není u tří dále definovaných skupin osob jako zaměstnanců dosaženo v roce 2023 příjmu zakládajícího účast na zdravotním pojištění (4 000 Kč), pak pro zaměstnavatele nevznikají v této souvislosti žádné povinnosti. Současně také platí, že pokud nemá pojištěnec řešen svůj pojistný vztah zaměstnáním, nastupuje pro něj povinnost řešit svoji situaci se zdravotní pojišťovnou, kde se může zaregistrovat buď jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo může být za něj plátcem pojistného stát. Nevyužije-li ani jednu z těchto možností, stává se ve zdravotním pojištění osobou bez zdanitelných příjmů s měsíční povinností placení pojistného v částce 13,5 % z minimální mzdy. Alternativně přichází v úvahu i vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění, například výkonem výdělečné činnosti ve státech Evropské unie, případně v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, ve Švýcarsku nebo také Spojeném království ve smyslu koordinačních nařízení EU (č. 883/2004 a 987/2009) nebo využití institutu dlouhodobého pobytu pojištěnce v cizině.
Naopak, je-li výší příjmu dosaženo částky 4 000 Kč, přihlašuje zaměstnavatel osobu u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance a odvádí p