Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023

Vydáno: 17 minut čtení

V právní úpravě zdravotního pojištění dochází k 1. 1. 2023 ke změnám jak přímo v zákonech zdravotního pojištění, tak v související právní úpravě, tedy i s dopady do zdravotního pojištění. Je také skutečností, že se k tomuto datu mění podmínky pro placení pojistného všemi skupinami plátců. Je stanoven nový (zvýšený) minimální vyměřovací základ u zaměstnance (zaměstnavatele) i osoby samostatně výdělečně činné, zvyšuje se platba pojistného osobami bez zdanitelných příjmů a více zaplatí stát zdravotním pojišťovnám. Podívejme se nyní blíže na tyto změny, a tedy i na postupy platné ve zdravotním pojištění po datu 1. 1. 2023.

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Ing.
Antonín
Daněk
 
Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance
K datu 1. 1. 2023 se zvyšuje minimální mzda (a tím mj. i minimální vyměřovací základ zaměstnance) na částku 17 300 Kč s těmito hlavními dopady do placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem. Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, provádí zaměstnavatel dopočet (a následný doplatek) pojistného do minimálního vyměřovacího základu, pokud je takto povinen učinit. Tento doplatek hradí prostřednictvím zaměstnavatele zaměstnanec. Pokud by byl vyměřovací základ nižší než minimální mzda zapříčiněn z důvodu překážek v práci na straně organizace [§ 207-209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“)], přechází povinnost úhrady předmětného doplatku na zaměstnavatele. Má-li zaměstnanec ve více zaměstnáních příjmy nižší než minimální mzda, pak se tyto pro účely placení pojistného sčítají, musí se však jednat o příjmy, které zakládají povinnost placení pojistného. Je-li součet hrubých příjmů - vyměřovacích základů - zaměstnance v daném kalendářním měsíci nižší než minimální vyměřovací základ (minimální mzda), pověřuje zaměstnanec za účelem doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu toho zaměstnavatele, kterého si zvolí. V případě posuzování (sčítání) příjmů z více zaměstnání je nutná spolupráce příslušných zaměstnavatelů. Pokud se ze zákonných důvodů [§ 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“)], například tehdy, když zaměstnání netrvá celý kalendářní měsíc, snižuje minimální vyměřovací základ na poměrnou část, mus