Daň silniční - daňové přiznání za rok 2022

Vydáno: 14 minut čtení

V tomto článku se budu věnovat informacím k podání přiznání k dani silniční a také základním informacím týkajícím se stanovení výše daně za zdanitelná vozidla. V úvodu považuji za vhodné připomenout, že od zdaňovacího období roku 2022 byl zákon o dani silniční zásadním způsobem novelizován. Dne 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 142/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/2012 Sb. , o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období roku 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění účinném ke dni účinnosti novely, tj. zákon č. 142/2022 Sb. (dále jen „zákon o dani silniční “). Vymezení předmětu daně, výše daně i ostatní ustanovení zákona o dani silniční se tedy použijí zpětně za celé zdaňovací období roku 2022, tj. od 1. 1. 2022.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Daň silniční – daňové přiznání za rok 2022
Mgr.
Václav
Pikal
 
Daňové přiznání
 
Termín pro podání daňového přiznání za rok 2022
Zdaňovacím obdobím daně silniční je kalendářní rok. Daňový subjekt je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. 1. 2023 i v případě, jde-li o poplatníka, kterému daňové přiznání zpracovává daňový poradce či advokát. Obecně platí, že pokud by poslední den lhůty pro podání daňového přiznání připadl na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. V případě přechodu daňové povinnosti (úmrtí daňového subjektu, zrušení právnické osoby bez likvidace či s likvidací) nebo při insolvenčním řízení se postupuje podle § 239-245 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
 
Daňové přiznání opravné a dodatečné
Standardními nástroji obecně vymezenými daňovým řádem je opravné a dodatečné daňové přiznání. Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání může daňový subjekt nahradit daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, které již podal, opravným daňovým přiznáním. V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání a k předchozímu daňovému přiznání se nepřihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná daňová přiznání nebo i již podaná opravná přiznání. Dodatečné daňové přiznání daňový subjekt podává, jestliže zjistí, že daň má být vyšší nebo nižší než poslední známá daň. Dodatečné daňové přiznání je třeba podat nejpozději do konce měsíce následujícího po tomto zjištění. V této lhůtě je také splatný rozdíl mezi výší daně vyčíslené v dodatečném daňovém přiznání a poslední známou daní. Je-li dodatečná daň nižší než poslední známá daň nebo beze změny, je nutno důvody pro podání dodatečného přiznání blíže specifikovat v řádku 32 Přiznání k dani silniční – „Popis důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání“ nebo na zvláštní samostatné příloze.
Jaká vozidla se uvádí do daňového přiznání
V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo:
1.
za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
2.
za které se uplatňuje sleva na dani, nebo
3.
které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.
V daňovém přiznání se však neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené od daně podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1 zákona o dani silniční, tj. pokud je tímto poplatníkem diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost.
 
Tiskopisy pro podání přiznání za rok 2022
Pro zdaňovací období roku 2022 byly vydány nové tiskopisy daňového přiznání, příloha a pokyny k vyplnění přiznání byly změněny – platné vzory jsou následující:
Přiznání k dani silniční – vzor č. 19, Příloha – vzor č. 17, Pokyny – vzor č. 30.
Nové tiskopisy daňového přiznání, příloha a pokyny nejsou vydávány v papírové podobě. Tiskopisy k dani silniční jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy ČR:
Dále je k dispozici Informační leták za zdaňovací období 2022 nebo jeho část. Tento leták je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Finanční správy ČR:
Informacni_letak_k_dani_silnicni_za_zdanovaci_obdobi_2022.pdf (financnisprava.cz)
 
Elektronický formulář
Elektronický formulář přiznání k dani silniční (Elektronická podání pro finanční správu – „EPO“) je k dispozici na webových stránkách Finanční správy ČR – „Moje daně“: Portál MOJE daně (mfcr.cz).
Příklad 1
Společnost s ručením omezeným v roce 2022 vlastnila a provozovala následující vozidla:
Osobní automobil kategorie M1.
Vozidlo zvláštního určení kategorie N3, největší povolená hmotnost 20 tun.
Nákladní automobil kategorie N3, největší povolená hmotnost 20 tun, 3 nápravy.
Nákladní automobil kategorie N3, největší povolená hmotnost 13 tun, 3 nápravy.
Nákladní automobil kategorie N3, největší povolená hmotnost 20 tun, 3 nápravy, (toto vozidlo splňuje osvobození od daně podle § 3 zákona o dani silniční).
Motocykl, kategorie L.
Společnost s ručením omezeným bude podávat daňové přiznání za rok 2022, kde budou uvedeny pouze dva nákladní automobily kategorie N3 o hmotnosti 20 tun (tj i vozidlo osvobozené od daně). Osobní automobil, vozidlo zvláštního určení a motocykl – tato vozidla nejsou předmětem daně silniční. U nákladního automobilu s hmotností 13 tun je výše daně 0 Kč a nebude se také uvádět do daňového přiznání.
 
Základní informace pro stanovení výše daně u vozidla
 
Předmět daně silniční
Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice. Lze konstatovat, že dani podléhají pouze těžká nákladní vozidla (vozidla kategorií N2 a N3), u kterých to vyžaduje aktuální znění směrnice Euroviněta [směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. 6. 1999, o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. 2. 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací]. Těžkými nákladními vozidly jsou podle této směrnice vozidla určená k přepravě zboží s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny, tedy i přípojná vozidla kategorie O3 a O4. Výše uvedená vozidla jsou tedy předmětem daně silniční, pokud jsou registrována v České republice. Výjimkou je případ, kdy je vozidlo po celý kalendářní měsíc vyřazeno z provozu podle § 12 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, tzv. depozitum (dále jen „zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“). Zákon však vymezuje vozidla, která nejsou předmětem daně, a to i pokud by se jednalo o vozidlo kategorie N, popř. O, a to následovně.
Podle § 2 odst. 3 zákona o dani silniční zdanitelným vozidlem není následující vozidlo:
a)
s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
b)
kategorie N podkategorie:
1.
vozidlo zvláštního určení, nebo
2.
terénní vozidlo zvláštního určení, nebo
c)
kategorie O s kódem druhu karoserie DA (návěs).
Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.
Příklad 2
Osoba samostatně výdělečně činná byla v roce 2022 vlastníkem a provozovatelem nákladního automobilu kategorie N3 – druh karoserie BA, největší povolená hmotnost 20 tun. Toto vozidlo bylo od 15. 1. 2022 do 15. 12. 2022 vyřazeno z provozu dle § 12 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vozidlo je předmětem daně v lednu a prosinci roku 2022 a uvede se v tomto smyslu do daňového přiznání OSVČ.
 
Osvobození od daně
V § 3 zákona o dani silniční jsou vymezena vozidla, která jsou od daně osvobozena. Zdanitelné vozidlo je od daně silniční osvobozeno v kalendářním měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy byly u tohoto zdanitelného vozidla naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
Příklad 3
Komanditní společnost byla v roce 2022 vlastníkem a provozovatelem následujících vozidel registrovaných v České republice, která také používala k podnikání.
Silniční tahač – druh karoserie BD, největší povolená hmotnost jízdní soupravy 30 tun.
Přípojné vozidlo-přívěs – druh karoserie DB, největší povolená hmotnost vozidla 15 tun.
Silniční tahač bude podléhat dani a uvede se také do daňového přiznání. Přívěs je od daně silniční osvobozen podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o dani silniční a uvede se do daňového přiznání.
 
Poplatníci daně
Poplatníci daně jsou vymezeni v § 4 zákona o dani silniční. Nejčastěji je poplatníkem ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla.
Výše daně za zdanitelné vozidlo
Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze novely v následujícím znění:
Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB
Počet náprav
Největší povolená hmotnost v tunách
Výše daně v Kč
nejméně
méně než
2
 
12
0
12
13
800
13
14
2 300
14
15
3 200
15
 
7 200
3
 
15
0
15
17
1 400
17
19
2 900
19
21
3 800
21
23
5 800
23
 
9 000
4 a více
 
23
0
23
25
3 800
25
27
6 000
27
29
9 400
29
 
14 000
Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD
Počet náprav
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách
Výše daně v Kč
nejméně
méně než
2
 
16
0
16
18
400
18
20
900
20
22
2 000
22
23
2 600
23
25
4 600
25
28
8 000
28
31
8 700
31
33
12 100
33
 
18 400
3 a více
 
36
0
36
38
11 800
38
40
16 300
40
 
24 200
Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O
Největší povolená hmotnost v tunách
Výše daně v Kč
nejméně
méně než
 
12
0
12
 
3 600
Druh karoserie:
BA – nákladní automobil, BB – skříňový automobil, BC – tahač návěsu, BD – silniční tahač.
Skutečnosti rozhodné pro daň silniční ve vztahu k jednotlivému zdanitelnému vozidlu se určí podle údajů uvedených v technickém průkazu tohoto vozidla platných:
a)
k prvnímu dni zdaňovacího období, nebo
b)
ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.
Pokud skutečnost rozhodná pro daň silniční není uvedena v technickém průkazu zdanitelného vozidla, určí se z jiného technického dokladu tohoto zdanitelného vozidla.
Příklad 4
U nákladního automobilu kategorie N3 byla dne 30. 7. 2022 provedena přestavba vozidla podle § 73 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (byla zvýšena největší povolená hmotnost vozidla). Údaje potřebné pro stanovení výše daně za toto vozidlo pro rok 2022 se použijí dle stavu platného v technickém průkazu vozidla k 1. 1. 2022, tj. před přestavbou.
 
Výpočet daně
Daň silniční se vypočte jako součet dílčích daní za jednotlivá zdanitelná vozidla. Dílčí daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo se vypočte jako rozdíl:
výše daně pro toto zdanitelné vozidlo, případně snížené o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo není předmětem daně nebo je od této daně osvobozeno, a
uplatněné slevy na dani za toto zdanitelné vozidlo.
 
Další změny od roku 2022
Zálohy
Zálohy pro zdaňovací období roku 2022 i následující roky jsou zrušeny.
Limit pro předepsání a placení daně
Podle § 16a zákona o dani silniční se daň silniční nepředepíše a neplatí, činí-li méně než 100 Kč.
Registrační povinnost
Od 1. 1. 2022 byla zrušena povinnost zaregistrování se k dani silniční. Registrační povinnost vzniklá před nabytím účinnosti novely zaniká dnem 1. 1. 2022 ze zákona. Daňový subjekt nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné úkony.
 
Rozdělení vozidel kategorie N a O
Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:
N1
– motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny (nejsou
 
předmětem daně),
N2
– motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun,
N3
– motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun.
Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:
O1
– přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny (nejsou předmětem daně),
O2
– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny (nejsou předmětem daně),
O3
– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun,
O4
– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun.
Zaokrouhlování
Při zaokrouhlování se v roce 2022 postupuje výhradně podle § 146 daňového řádu. Podle tohoto ustanovení se daň zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Výpočet na základě daňové sazby, koeficientů, ukazatelů a výsledek přepočtu měny se provádí s přesností na dvě platná desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné. Z výše uvedených důvodů se tedy i výpočet dílčí daně za vozidlo (sl. 26 v daňovém přiznání) provádí na dvě platná desetinná místa bez zaokrouhlování.
Další informace
V praxi mohou nastávat problémy se správným zatříděním vozidla pro účely stanovení předmětu daně a výše daně u zdanitelného vozidla. Jedná se zejména o možnou absenci druhu karoserie vozidla v technickém průkazu. Pokud je v příslušných dokladech k vozidlu, popř., v registru silničních vozidel uveden druh karoserie např. BA, BB, BC, BD, či DA, nemělo by zatřídění vozidla z hlediska předmětu daně či stanovení výše daně pro zdanitelné vozidlo činit problémy.
Pokud nebude příslušný druh karosérie v technickém průkazu či jiných technických dokladech k vozidlu uveden, doporučuji vozidlo zatřídit zejména podle uvedeného druhu vozidla a bližší specifikace vozidla [ve většině případů uvedené na 2. řádku technického průkazu (dle verze technického průkazu)], popř. z dalších dohledatelných informací k vozidlu.
Dovoluji si upozornit také na skutečnost, že od 1. 1. 2022 již z hlediska stanovení předmětu daně a výše daňové povinnosti nezáleží na činnosti, ke které je vozidlo používáno. Jak však bylo uvedeno výše, důležitá je skutečnost, zda bylo vozidlo vyřazeno z provozu (depozitum).
Příklad 5
Podnikatel fyzická osoba (dále jen „FO“) byl v roce 2022 vlastníkem a provozovatelem následujících vozidel:
a)
osobní automobil – RZ 1A1 1111, celý rok 2022 jej používal k podnikání,
b)
nákladní automobil – RZ 2A2 2222, druh karoserie BA, největší povolená hmotnost 18 tun, 2 nápravy, vozidlo používal celý rok k soukromým aktivitám,
c)
silniční tahač – RZ 3A3 3333, druh karoserie BD, největší povolená hmotnost 18 tun, největší povolená hmotnost jízdní soupravy 28 tun, 2 nápravy, vozidlo používal celý rok k podnikání,
d)
přípojné vozidlo – RZ 4A4 4444, druh karoserie DB, největší povolená hmotnost 15 tun, 2 nápravy, vozidlo používáno k podnikání,
e)
skříňový automobil – RZ 5A5 5555, BB, největší povolená hmotnost 22 tun, 3 nápravy, vozidlo používáno k podnikání a dne 15. 8. 2022 bylo vyřazeno z provozu – depozitum (do konce roku).
Výpočet:
 
osobní automobil
nákladní automobil
silniční tahač
přípojné vozidlo
skříňový automobil
sl. 15
RZ 1A11111
RZ 2A22222
RZ 3A33333
RZ 4A44444
RZ 5A55555
sl. 16
 
1
4
5
2
sl. 17
 
2
2
2
3
sl. 18
 
18
28
15
22
sl. 19
 
7 200 Kč
8 700 Kč
3 600 Kč
5 800 Kč
sl. 20
 
12
12
12
8
sl. 21
 
7 200 Kč
8 700 Kč
3 600 Kč
3 866,64 Kč
sl. 22
     
c
 
sl. 23
     
12
 
sl. 24
     
3 600 Kč
 
sl. 25
         
sl. 26
 
7 200 Kč
8 700 Kč
0 Kč
3 866,64 Kč
sl. 27
není předmětem daně, do DAP se neuvádí
   
vozidlo je od daně osvobozeno podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o dani silniční
 
sl. 28 daň silniční
       
= 19 766,64 Kč
celkem Kč
       
19 767 Kč

 

Příklad vyplněného příznání si můžete stáhnout zde.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA