Zpětný finanční leasing

Vydáno: 34 minut čtení

Oblast finanční leasingu je dobře známa. Jedná se o dlouhodobou smlouvu o pořízení stálých aktiv – nejčastěji aut a výrobních zařízení. Pořizovatel je nejprve několik let pouhým uživatelem věci, za což platí poskytovateli (vlastníkovi) v měsíčních splátkách nejen „nájemné“, ale postupně hradí i pořizovací cenu dané věci a zisk. Takže posléze je vlastnické právo na uživatele převedeno pouze za malou zbytkovou cenu či zcela bezúplatně. Vyskytuje se v několika variantách, přičemž aktuálně nabývá na významu tzv. zpětný finanční leasing vlastního majetku uživatele. Je do určité míry náhradou „drahých“ úvěrů, zároveň u něj nedávno došlo k významné změně v přístupu k DPH.

Zpětný finanční leasing
Ing.
Martin
Děrgel
 
Finanční leasing – ekonomicky
Pokud podnikatel (nebo kdokoli jiný) potřebuje dlouhodobě používat nějakou dražší hmotnou movitou věc (automatizované výrobní zařízení, kamion, kombajn atd.), zvažuje obvykle těchto
pět základních variant
:
1.
Okamžitá koupě
Výhodou je, že se kupující stává ihned právním vlastníkem (pánem) věci a má tak plnou užívací svobodu. Nevýhodou je nárazová potřeba značné sumy peněz, kterou není zrovna efektivní za tímto účelem delší čas držet ve firmě, protože je takto dočasně umrtvena a nepřispívá k tvorbě přidané hodnoty.
2.
Koupě na splátky
Výhodou je rozložení výdajů za kupní cenu do delšího období, věc jako taková si tak může vydělat na splátky. Nevýhodou bývá zejména fakt, že ne každý prodejce přistoupí na splátkový režim. A pokud ano, tak vyžaduje právní záruku za úhradu celé částky například formou výhrady vlastnictví, prostřednictvím ručení solventní třetí osobou apod.
3.
Pořízení na úvěr
Jedná se o variantu 1, kdy kupní cenu uhradí z úvěru banka, případně úvěr poskytne přímo prodejce věci. Výhodou je, že kupující je ihned vlastníkem věci a poskytnuté obnos bude splácet po delš ídobu a v relativně malých částkách, takže provoz dané věci může ještě více přispívat na úhradu splátek, než jak bylo zmíněno v bodě 2. Nevýhodou je zdražení úplných pořizovacích nákladů o úroky z úvěru a další související poplatky, úvěrující subjekt bude navíc zajisté vyžadovat nějakou formu záruk za splnění dluhu úvěrovaného.
4.
Nájem
Podnikatel usoudí, že se mu nevyplatí věc koupit, proto se domluví s vlastníkem věci pouze na jejím dočasném využívání formou nájmu za sjednanou pravidelně placenou úplatu (nájemné). Výhodou je, že nájemné musí již z podstaty věci být bohatě kryto z výnosů činnosti dané věci. Nevýhodou je, že pro řadu výrobních zařízení bývá problematické – ne-li nemožné – nalézt vstřícného pronajímatele, ten tímto jednáním totiž značně riskuje, že mu nakonec zůstane zastaralý a opotřebený majetek.
5.
Finanční leasing
Z ekonomického hlediska představuje něco mezi krytím kupní ceny z úvěru a klasickým nájmem, zároveň se ale od obou odlišuje. Podstatou je, že poměrně dlouhou dobu, kdy dochází k „pouhému užívání“, je placeno nejen obvyklé „nájemné“ za užívání věci, ale také poměrná část její pořizovací ceny, proto po skončení doby „pouhého užívání“ může uživatel věc zakoupit za již poměrně nízkou zbytkovou cenu. Zde se prolínají výhody variant bodů 3 a 4, přičemž je často snazší nalézt poskytovatele finančního leasingu, jelikož mu na konci nezbyde opotřebená věc, a navíc se o věc stará sám uživatel.
Příklad 1
Princip finančního leasingu
Leasingová firma (poskytovatel finančního leasingu) koupila podle objednávky uživatele od výrobce určité zařízení (na obrázku symbol kostičky) za 100 jednotek, které mu poskytne na tři a půlletý finanční leasing za celkovou úplatu (cenu) 120 jednotek. Pro omezení platebního rizika byla sjednána první splátka vyšší (25), dalších šest stejných pololetních splátek pak bylo stanoveno po patnácti jednotkách. Načež pak bude věc uživateli prodána pouze za pět jednotek.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=19217.jpg
 
Finanční leasing – právně
Leasing je obecně smlouvou, dle níž jedna strana –
poskytovatel leasingu
– coby vlastník přenechává druhé straně –
uživateli
alias
příjemci leasingu – za úplatu na dobu určitou do užívání předmět, který si vybral (určil) uživatel zpravidla u třetí smluvní strany, jímž je dodavatel, výrobce či dovozce. Přičemž rozlišujeme:
1.
Finanční leasing
, jehož účelem je dlouhodobé užívání předmětu leasingu a obvykle i pořízení dané věci:
přenos rozhodující části rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na uživatele,