Paušální režim a paušální daň - nově v roce 2023

Vydáno: 22 minut čtení

Zákonem č. 366/2022 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2023 k podstatnému rozšíření uplatnění paušální daně pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP v souvislosti se zvýšením hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč a se zavedením tří pásem paušálního režimu odvozených od výše a charakteru příjmů poplatníka.

Paušální režim a paušální daň - nově v roce 2023
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vstup poplatníka do paušálního režimu
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), umožňuje poplatníkovi vstoupit do paušálního režimu ve dvou časových situacích:
1. k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období ve smyslu § 2a odst. 1 ZDP
Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období
poplatník daně z příjmů fyzických osob, který:
a)
k 1. 1.
rozhodného zdaňovacího období:
je osobou samostatně výdělečně činnou
[§ 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon č. 155/1995 Sb.“)], a zároveň se na něho musí vztahovat právní předpisy ČR upravující důchodové pojištění,
je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění
, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině [§ 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“)],
není plátcem daně z přidané hodnoty
a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
a
není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení
;
b)
ve zdaňovacím období
bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období
nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu
;
c)
k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti
, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána