Zdravotní pojištění - vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem

Vydáno: 10 minut čtení

Základní povinností každé skupiny plátců ve zdravotním pojištění je řádné placení pojistného (záloh na pojistné u OSVČ) ve prospěch příslušné zdravotní pojišťovny. Pohledávky na pojistném a na penále tak mohou vzniknout u plátců pojistného, kterými jsou (mimo stát): a) hromadní plátci pojistného, tedy zaměstnavatelé (za sebe a za své zaměstnance), b) samoplátci, mezi které řadíme: osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů.

Zdravotní pojištění - vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem
Ing.
Antonín
Daněk
 
Lhůty pro úhradu pojistného, resp. zálohy na pojistné
Zaměstnavatelé jsou povinni platit pojistné za zaměstnance nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy na pojistné za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V stejném termínu platí pojistné i osoby bez zdanitelných příjmů. Osoby samostatně výdělečně činné kromě toho hradí i doplatek pojistného, pokud tato povinnost podnikateli vznikne. Tento doplatek je splatný do osmi dnů po dni, ve kterém byl podán nebo měl být podán Přehled o výši daňového základu OSVČ za předcházející kalendářní rok.
Dnem platby pojistného je připsání úhrady na příslušný příjmový účet zdravotní pojišťovny nebo také den platby pojistného v hotovosti na pokladně zdravotní pojišťovny. Neprovedení úhrady v souladu se zákonem zakládá nárok zdravotní pojiš