Volební mezidobí v obcích - postavení, pravomoci a kooperace dosavadní rady a nových funkcionářů obce

Vydáno: 22 minut čtení

 

 

Volební mezidobí v obcích – postavení, pravomoci a kooperace dosavadní rady a nových funkcionářů obce
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Poznámka:
DOBROZEMSKÝ, V. Ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce. UNES – účetnictví neziskového sektoru, 2022, roč. XX., č. 10/2022, s. 3–8.
Právní úprava obsažená v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) v zásadě předpokládá, že všechny nové orgány jsou zvoleny (personálně obsazeny) na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce. Nicméně zná a upravuje situace, kdy ke zvolení všech orgánů či funkcionářů obce nedojde. Důvod je zcela zřejmý – zájem na zajištění chodu a správy obce.
Dle § 102a odst. 1 zákona o obcích rada obce vykonává své pravomoci podle zákona o obcích i po ukončení funkčního období zastupitelstva obce až do zvolení nové rady obce nebo do zvolení starosty obce v případě, že se rada obce nevolí. Správu obce tak vykonává dosavadní starosta, dosavadní místostarosta či místostarostové a dosavadní rada obce, a to v plném rozsahu a v původním personálním obsazení. Ti vykonávají nejen pravomoci stanovené zákonem o obcích, ale též pravomoci stanovené těmto orgánům zvláštními zákony. Dosavadní starosta a místostarosta tak budou oprávněni přijímat souhlasné prohlášení snoubenců o uzavření manželství, stávající rada obce bude moci pověřovat nově zvolené členy zastupitelstva k přijímání souhlasného prohlášení snoubenců o uzavření manželství dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rada obce bude plnit úkoly zřizovatele příspěvkových organizací dle zákona č.