Dlužné pojistné a penále ve zdravotním pojištění

Vydáno: 15 minut čtení

Článek popisuje postupy zdravotních pojišťoven při povinném uplatňování pohledávek vůči plátcům, kteří nezaplatili pojistné včas nebo ve správné výši.

Dlužné pojistné a penále ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Nebereme-li v úvahu stát jako plátce pojistného za „státní pojištěnce“, pak do příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění přispívají:
zaměstnavatelé (za sebe a za své zaměstnance),
osoby samostatně výdělečně činné,
osoby bez zdanitelných příjmů,
kdy způsob placení pojistného stanovuje zákon č. 592/1992, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 
Zaměstnavatelé
Zaměstnavatelé představují pro systém veřejného zdravotního pojištění rozhodující skupinu plátců, proto je ze strany zdravotních pojišťoven trvale věnována zvýšená pozornost řádnému placení pojistného právě těmito subjekty. Z tohoto důvodu je i kontrolní činnost zdravotních pojišťoven primárně zaměřena právě na zaměstnavatele, u kterých zdravotní pojišťovny evidují z hodnotového hlediska největší objem jak plateb, tak pohledávek.
Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle &sect