Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně (k připravovanému Nařízení o trzích s kryptoaktivy)

Vydáno: 24 minut čtení

Záměrem Evropské komise je prostřednictvím DAC 8 rozšířit automatickou výměnu informací i na informace týkající se kryptoměn a elektronických peněz. Vznikem alternativních způsobů placení a investic, jako jsou kryptoaktiva a elektronické peníze, může být ohrožen pokrok dosažený v posledních letech v oblasti daňové transparentnosti a představovat může také značné riziko daňových úniků. Proto se zvyšuje naléhavost a zdůrazňuje nutný význam k zavedení potřebných ustanovení do připravované směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (v souvislosti s připravovaným schválením Nařízení o trzích s kryptoaktivy), která zajistí, aby byly informace týkající se držby kryptoaktiv i transakcí s nimi oznamovány, aby docházelo k jejich výměně mezi členskými státy EU.

Náš tip: Podívejte se na pravidla pro zdaňování kryptoměn v daňovém přiznání 2023 zpracované společností GRANTEX.

Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně (k připravovanému Nařízení o trzích s kryptoaktivy)
Jaroslav
Dombrowski,
Ing.
Gabriela
Buchtová
 
Úvodní informace
V posledních letech se Evropská unie zaměřila na boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Značného zlepšení bylo dosaženo zejména v oblasti výměny informací, a to na základě řady změn směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (DAC).1) Mezi nejproblematičtější prvky rámce patří zejména nedostatek konkrétních ustanovení týkajících se elektronických peněz a digitálních měn centrálních bank, přeshraniční daňová rozhodnutí pro jednotlivce s vysokým čistým jměním a nejasnost opatření pro dodržování předpisů.
Zpráva Evropského účetního dvora2) k tomuto uvádí, že: „
kryptoměny jsou z oblasti působnosti výměny informací vyloučeny. Pokud daňový poplatník drží peníze v elektronických kryptoměnách, nejsou platforma ani jiný elektronický poskytovatel poskytující služby portfolia pro takové zákazníky povinni ohlásit jakékoli takové částky nebo nabyté zisky daňovým orgánům. Proto peníze držené v takových nástrojích zůstávají z velké míry nezdaněné“.
Proto je nezbytné stávající rámec pro výměnu informací a správní spolupráci v rámci EU zlepšit. Důvodem je řešení výzev, které vznikají v souvislosti s využíváním kryptoaktiv pro investiční účely. Daňovým správám v Evropské unii to pomůže lépe a efektivněji vybírat daně a držet krok s novým vývojem, zejména vzhledem k rozdílům v systémech zdanění kryptoaktiv v jednotlivých členských státech.
Vzhledem k vlastnostem kryptoaktiv je dohledatelnost a odhalování zdanitelných plnění ze strany daňových správ velmi obtížné. Tento problém se prohlubuje zejména v případech, kdy se obchody uskutečňují za využití poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo subjektů operujících s kryptoaktivy se sídlem v jiné zemi nebo kdy se uskutečňují přímo mezi fyzickými osobami nebo subjekty usazenými v jiné jurisdikci. Nedostatečné oznamování příjmů z investic do kryptoaktiv vede ke snížení daňových příjmů členských států. Poskytuje také uživatelům kryptoaktiv výhodu ve srovnání s těmi, kteří do kryptoaktiv neinvestují. Pokud nebude tato mezera v předpisech odstraněna, nelze zajistit dosažení cíle spravedlivého zdanění. Pokud se mají v Evropské unii rozvíjet trhy s kryptoaktivy, je nutný spolehlivý právní rámec, který bude jednoznačně definovat regulaci veškerých kryptoaktiv, která nejsou upravena stávajícími právními předpisy o finančních službách. Cílem je