Zdravotní pojištění - nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2022 v příkladech

Vydáno: 12 minut čtení

Osoby samostatně výdělečně činné jsou ve zdravotním pojištění jedinou skupinou plátců pojistného, která platí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Nicméně právní úprava platná ve zdravotním pojištění určuje i v této oblasti odlišné podmínky a fakticky zvýhodňuje taxativně vyjmenované skupiny podnikajících osob. Osoba samostatně výdělečně činná rovněž může požádat o snížení zálohy v případě, kdy je pro ni placení vysokých (vyšších) záloh aktuálně neúnosné – viz dále.

Zdravotní pojištění – nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2022 v příkladech
Ing.
Antonín
Daněk
Z hlediska výše zálohy placené OSVČ je rozhodující, zda se na podnikající osobu vztahuje nebo nevztahuje ve zdravotním pojištění povinnost placení pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu. V této souvislosti je zapotřebí si uvědomit, že od placení minimální výše zálohy (od ledna 2023 v částce 2 722 Kč) jsou ve smyslu ustanovení § 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“),ve znění pozdějších předpisů osvobozeny:
osoby s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro jeho přiznání,
osoby, které celodenně osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku (tato výjimka neplatí v kalendářním roce, ve kterém osoba zahajuje