Podávání kontrolních hlášení po novelizaci zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023

Vydáno: 20 minut čtení

Novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), která je součástí zákona č. 366/2022 Sb. a která nabyla účinnosti od 1. 1. 2023, byly provedeny v některých ustanoveních zákona o DPH , která upravují podávání kontrolních hlášení dílčí změny. Povinnost podávat kontrolní hlášení je uložena plátcům od začátku roku 2016 podle § 101c až 101k zákona o DPH . V článku jsou nejprve shrnuta základní pravidla pro podávání kontrolních hlášení, která vyplývají z § 101c až 101f zákona o DPH . Tato pravidla se od 1. 1. 2023 nezměnila. V další části textu jsou vysvětleny praktické dopady změn, které byly novelou zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 provedeny v navazujících ustanoveních zákona o DPH , která upravují postup při neplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením a související sankční postihy.

Podávání kontrolních hlášení po novelizaci zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023
Ing.
Václav
Benda
 
Povinnost podat kontrolní hlášení
Povinnost podávat kontrolní hlášení má podle § 101c zákona o DPH, který se od 1. 1. 2023 nezměnil, ve stanovených případech plátce daně. Z toho vyplývá, že tato povinnost není uložena identifikované osobě. Podle písmene a) musí podat kontrolní hlášení plátce, pokud uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, pokud mu z takto přijaté částky vznikla povinnost přiznat daň. Z hlediska návaznosti na daňové přiznání to znamená, že se jedná o plátce, kterému vznikla za příslušné zdaňovací období povinnost přiznat daň na výstupu v řádku 1 nebo 2 přiznání k DPH, nebo mu vznikla povinnost přiznat uskutečnění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH v řádku 25 daňového přiznání.
Podle písmene b) má plátce povinnost podat kontrolní hlášení také, pokud uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, nebo z úplaty poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění. Z hlediska návaznosti na přiznání k DPH to znamená, že se jedná o plátce, který přijal zdanitelné plnění od jiného plátce ve standardním režimu zdanění, z něhož uplatňuje nárok na odpočet daně v řádku 40 nebo 41 daňového přiznání. Povinnost podat kontrolní hlášení má podlé písmene c) také plátce, který přijal zprostředkovatelskou službu podle § 92 odst. 5 zákona o DPH a také plátce, který uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) zákona o DPH, nebo plátce, který investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7 zákona o DPH.
Z metodiky GFŘ k podávání kontrolních hlášení, která je zveřejněna na webových stránkách finanční správy vyplývá, že povinnost podávat kontrolní hlášení nemá osoba povinná k dani, která dosud není plátcem ani identifikovanou osobou, přestože tyto osoby mají podle