Zdaňované příjmy pojištěnce a zdravotní pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Zdravotní pojištění nefunguje v našem společensko-ekonomickém prostředí izolovaně, ale je navázáno na spoustu dalších právních předpisů (dále uváděné právní normy jsou zásadně míněny ve znění pozdějších předpisů). Takže například nástup zaměstnance do zaměstnání na základě pracovní smlouvy vychází z ustanovení § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce (dále jen „zákoník práce “). „Rozhodné částky“ 4 000 Kč a 10 000 Kč, důležité především u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nenaleznete v právní úpravě zdravotního pojištění – v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 3 až 6 se pro účely zdravotního pojištění pracuje s pojmem započitatelný příjem. A právě částky 4 000 Kč, resp. 10 000 Kč si zdravotní pojištění pomocně přebírá z § 6 odst. 2 a § 7a odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění (dále jen „zákon o nemocenském pojištění “). V ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti “), je definováno tzv. nekolidující zaměstnání, což v podmínkách zdravotního pojištění umožňuje zaměstnávání osob s příjmem do poloviny minimální mzdy a odvod pojistného z dosaženého příjmu, tedy bez nutnosti dopočítávat a doplácet pojistné do zákonem stanoveného minima.

Zdaňované příjmy pojištěnce a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Zřejmě nejdůležitějším zákonem je pro zdravotní pojištění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), kdy se do vyměřovacího základu zaměstnance zahrnuje – mimo výjimek – plnění, které je předmětem daně z příjmů fyzických osob podle § 6 ZDP. Těmito výjimkami jsou ve zdravotním pojištění:
-
osoby, které se nepovažují za zaměstnance podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), a
-
plnění nezahrnovaná do vyměřovacího základu zaměstnance jako výjimky dle § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“).
 
Příjmy ze závislé činnosti
Tyto příjmy (a také funkční požitky) jsou definovány v