Žádost o posečkání daně

Vydáno: 54 minut čtení

U každého daňového subjektu může nastat situace, kdy nebude z prostých ekonomických či sociálních důvodů schopen v zákonem stanovené lhůtě plnit své peněžité závazky vůči veřejnému rozpočtu. Tíživou ekonomickou situaci daňových subjektů logicky předpokládá i zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, který pro tyto případy upravuje instituty, jež mohou pomoci (dočasně) zmírnit dopady daňové zátěže. Mezi takové stabilizační nástroje bezesporu patří též posečkání daně, které umožňuje účinně, a hlavně ve spolupráci se správcem daně řešit vzniklý či vznikající nedoplatek na dani.

Perfektní žádost o posečkání? S naším chytrým vzorem ji vytvoříte hned!

Chci napsat žádost o posečkání

 

Žádost o posečkání daně
Ing.
Jiří
Pšenčík
 
1 Daňový nedoplatek
Podle § 153 daňového řádu je nedoplatkem částka daně, která není uhrazena a u které zároveň uplynul den splatnosti daně. Nedoplatek hradí daňový subjekt jako svůj daňový dluh.
Příklad 1
Daňový nedoplatek
Daň z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2023 je splatná do 25. 4. 2023. Daňový subjekt podal přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2023 dne 24. 4. 2023, předmětnou daň zaplatil až dne 30. 5. 2023, o posečkání nepožádal.
Daňové přiznání k DPH (tj. daně se zdaňovacím obdobím kratším než 1 rok) se dle § 136 odst. 4 daňového řádu podává ve lhůtě do 25.dne po uplynutí zdaňovacího období. Ve stejné lhůtě je dle § 135 odst. 3 daňového řádu daň též splatná.
Daňový subjekt tak podal přiznání k DPH za zdaňovací období březen 2023 včas (do 25. 4. 2023), nicméně v období od 26. 4. 2023 do 30. 5. 2023 neodvedl do veřejného rozpočtu daň, kterou sám v tomto daňovém přiznání vykázal a správce daně na osobním daňovém účtu daňového subjektu vedeného k dani z přidané hodnoty evidoval v této výši nedoplatek.
 
2 Postup správce daně v případě existence daňového nedoplatku
Kromě zjištění a stanovení daně je cílem správy daní též zabezpečení úhrady daně. Správce daně v souladu se zásadou součinnosti a ve smyslu § 153 odst. 3 daňového řádu
vyrozumí vhodným způsobem daňový subjekt o výši jeho nedoplatku
(ačkoliv daňový subjekt zpravidla existenci svého daňového nedoplatku zná zejména na základě jeho vlastních úkonů či z náhledů do daňové informační schránky). Je-li tedy daňový subjekt kontaktní, nestane se, že by o existenci svého daňového nedoplatku nevěděl.
Není-li ani po tomto vyrozumění daňový nedoplatek dobrovolně uhrazen, správce daně může přistoupit k
vymáhání daně
. Škála vymáhacích úkonů je pestrá a její popis přesahuje koncept tohoto příspěvku.
Správce daně krom úkonů směřujících k faktickému vybrání daně bude zároveň v závislosti na výši dlužné daně a dalších okolnostech
úročit dlužnou daň
za dobu existence daňového nedoplatku.
Příklad 2
Úročení daňového nedoplatku
Daň z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2023 je splatná do 25. 4. 2023. Daňový subjekt podal přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2023 dne 24. 4. 2023, předmětnou daň zaplatil až dne 30. 5. 2023, o posečkání nepožádal.
Vzhledem ke skutečnosti, že na osobním daňovém účtu daňového subjektu vedeného k dani z přidané hodnoty evidoval správce daně nedoplatek v období od 26. 4. 2023 do 30. 5. 2023, bude předmětný nedoplatek, tj. dlužná daň z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2023, úročen úrokem z prodlení, který dle § 252 daňového řádu správce daně stanoví dle občanského zákoníku1) ve výši: repo sazba ČNB + 8 procentních bodů. Konkrétně tedy, činila-li výše repo sazby ČNB k 1. 1. 2023 7 %, pak úrok z prodlení, kterým bude správce daně zjednodušeně daňové nedoplatky existující v prvním pololetí roku 2023 úročit, činí 15 %.
Podle § 252 odst. 2 písm. a) daňového řádu úrok vzniká od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její platby. Nedoplatek odpovídající dani z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2023 bude tedy úročen úrokem z prodlení ve výši 15 % p.a. za období od 30. 4. 2023 do 30. 5. 2023.
Zkráceně tedy lze uvést, že daňový subjekt, který nebude daňový nedoplatek nijak řešit, bude zatížen
řadou exekučních úkonů
a jeho daňový nedoplatek bude
navyšován o úrok z prodlení
. Strkání hlavy do písku v případě existence daňového nedoplatku tedy přijde doslova draho.
3 Proč je důležité svůj nedoplatek na dani řešit žádostí o posečkání?
Na tuto otázku existuje jednoduchá a rychlá odpověď. V případě existence daňového nedoplatku
úspěšná žádost o posečkání zajistí
, že:
1.
správce daně vydá daňovému subjektu v době posečkání tzv. potvrzení o bezdlužnosti (tj. potvrzení o stavu osobního daňového účtu) s vyznačením posečkání,
2.
daň, u které bylo povoleno posečkání, nemůže být předmětem daňové
exekuce
a
3.
v důsledku povoleného posečkání dojde ke významnému snížení úroku, který hradí daňový subjekt.
K bodu 1.: I přes povolené posečkání
nedoplatek
na osobním daňovém účtu daňového subjektu týkající se posečkané daně
je stále evidován
. Požádá-li však daňový subjekt v době, po kterou je posečkání úhrady daně povoleno, o tzv.
potvrzení bezdlužnosti, správce daně
toto potvrzení o stavu osobního daňového účtu
vydá
, na potvrzení však
bude posečkání zmíněno
. Je mi známo, že v případě refinancování úvěrů žádá peněžní ústav o tzv. potvrzení bezdlužnosti klienta. Je-li však na osobním daňovém účtu evidován neřešený nedoplatek (který má být často navíc částečně uhrazen právě i refinancováním), ztíží (či dokonce znemožní) existence takového daňového nedoplatku na osobním daňovém účtu přístup daňového subjektu k financování.