Obec jako zřizovatel školy

Vydáno: 19 minut čtení

Obec v rámci samostatné působnosti pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, a to i potřeby výchovy a vzdělávání. V rámci této své povinnosti je často také zřizovatelem školy, nejčastěji mateřských a základních škol, případně školských zařízení, jako je školní jídelna či školní družina či další. Tento článek si klade za cíl přehledně seznámit čtenáře s postavením obce coby zřizovatele školy a její možností zasahovat do její organizace a poskytování vzdělávání.

Obec jako zřizovatel školy
Mgr.
Slávka
Kopačková
 
Povinnosti obce v oblasti vzdělávání
Jak již bylo uvedeno výše, je povinností každé obce v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi pečovat o rozvoj výchovy a vzdělávání1). V oblasti školství na toto ustanovení zákona o obcích navazuje školský zákon, který ukládá obcím při zajišťování vzdělávání a školských služeb (poznámka: zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení), dbát o to, aby bylo v souladu se zájmy občanů obce, s potřebami trhu práce, s demografickým vývojem a rozvojem jeho území a aby byly vzdělávání a školské služby dostupné s ohledem na místní podmínky.2) Realizace této povinnosti v praxi se velmi liší u jednotlivých obcí. Je dána jednak finančními možnostmi obcí, ale také skutečnou potřebou. V malých obcích, ve kterých z hlediska demografického nežijí občané ve věku odpovídajícímu předškolní či školní docházce, bude angažovanost obce významně nižší než v obcích či městech, ve kterých je z hlediska počtu jejich obyvatel tato potřeba významně vyšší. Tato povinnost je však zachována pro všechny obce, bez ohledu na jejich velikost či demografické složení. Povinnost obce zajišťovat vzdělávání svých obyvatel souvisí také s právní úpravou tzv. spádové školy3) (pozn.: viz dále v textu). Při organizaci vzdělávání je obec, jako vykonavatel samosprávy ve školství na svém území, povinna kromě dalších základních zásad respektovat také zásadu bezplatného vzdělávání na základních a středních školách pro státní občany České republiky a občany Evropské unie4).
 
Zřizovatelské možnosti obcí v oblasti školství
Obec v rámci péče o rozvoj vzdělávání na svém území zřizuje školy a školská zařízení. Školský zákon stanoví možné právní formy těchto subjektů, je možné je zřídit buď jako školskou právnickou osobu, anebo příspěvkovou organizaci.5) Právní úprava školské právnické osoby se nachází ve školském zákoně6), právní úprava příspěvkové organizace je soustředěna do speciálního zákona, a to zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. malá rozpočtová pravidla).7) O zřízení příspěvkové organizace obcí a o schválení její zřizovací listiny rozhoduje zastupitelstvo obce v rámci vyhrazené pravo