Analýza účetních výkazů

Vydáno: 27 minut čtení

Jak již je v tomto období roku obvyklé, opětovně se v následujícím článku zaměříme na problematiku analýzy účetních výkazů. Nejprve se podíváme na téma strategické analýzy a analýzy atraktivity odvětví a dále se pak budeme věnovat horizontální a vertikální analýze účetních výkazů, analýze na bázi poměrových ukazatelů a seznámíme se s vybranými bankrotními modely. Na závěr celou finančně-analytickou problematiku naznačíme na jednoduchém, praktickém příkladu.

 

Analýza účetních výkazů
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
 
Strategická analýza
Na úvod našeho finančně-analytického textu začněme problematikou strategické analýzy. Mezi její nejtypičtější nástroje patří:
1.
PESTLE analýza,
2.
Porterův model pěti konkurenčních sil,
3.
SWOT analýza.
 
PESTLE analýza
PESTLE je akronym počátečních písmen šesti typů vnějších faktorů:
P – politické faktory,
E – ekonomické faktory,
S – sociálně-kulturní faktory,
T – technologické faktory,
L – legislativní faktory,
E – environmentální faktory.
Historicky byla tato analýza kratší PEST (STEP), nicméně postupně se osamostatnily poslední dvě skupiny faktorů (LE). Někdy se lze rovněž setkat s názvem PESTEL analýza.
Politické
faktory souvisí s politikou země, ve které účetní jednotka působí. Řadíme mezi ně především:
politické mezinárodní dění,
politická stabilita země,
mocenský zájem politických stran,
členství země v mezinárodních společenstvích,
politika státu – fiskální, monetární, zahraniční, dotační.
Ekonomické
faktory jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Řadíme mezi ně především:
vývoj HDP,
stadium hospodářského cyklu,
úrokové sazby,
míra inflace,
směnný kurs,
míra nezaměstnanosti,
průměrná mzda,
vývoj cen vstupů.
Sociálně-kulturní
faktory odráží změny společenského chování a struktury obyvatelstva. Řadíme mezi ně především:
demografický vývoj populace,
životní úroveň,
změny životního stylu,
spotřební chování a preference,
míra vzdělanosti,
zdravotní stav obyvatelstva,
sociální skladba obyvatelstva,
mobilita pracovní síly,
uznávané hodnoty a postoje ve společnosti.
Technologické
faktory představují změny v oblastech technologických trendů, které mohou výrazně ovlivnit konkurenceschopnost firem. Řadíme mezi ně především:
změny technologie,
nové vynálezy a objevy,
rychlost zastarávání,
investice do výzkumu a vývoje,
vládní podpora výzkumu a vývoje.
Legislativní
faktory se týkají připravovaných a stávajících legislativních opatření regulujících daný typ podnikání. Řadíme mezi ně především:
právní předpisy z oblasti úpravy podnikání,
právní předpisy z oblasti daní,
právní předpisy z oblasti pracovního práva,
právní předpisy z oblasti zahraničního obchodu,
právní předpisy z oblasti ochrany spotřebitele,
právní předpisy z oblasti životního prostředí.
Mezi
environmentální
faktory řadíme především:
přístupy k ochraně životního prostředí,
nakládání s odpady,
snižování energetické náročnosti ve výrobních provozech,
využívání recyklovatelných materiálů,
využívání obnovitelných zdrojů energie.
Účetní

Související dokumenty

Články

Poměrové ukazatele ve finanční analýze