Zvláštní režim jednoho správního místa

Vydáno: 19 minut čtení

Zákon o dani z přidané hodnoty rozlišuje celkem tři zvláštní režimy jednoho správního místa. Jedná se o dovozní režim, režim mimo Evropskou unii a režim Evropské unie. Právě poslední z uvedených – režim Evropské unie – je plátci nejčastěji využívaný. Hlavní výhodou všech režimů je, že vybraná plnění, na něž se režimy vztahují, lze přiznat v rámci jednoho daňového přiznání v jednom členském státě bez nutnosti registrace k dani v jiných členských státech, kam daň, která těmto jiným státům náleží, přepošle určený správce daně. V České republice jím je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.

Zvláštní režim jednoho správního místa
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
 
Jakých vybraných plnění se režim Evropské unie týká?
Každému ze zvláštních režimů jednoho správního místa podléhají jen vybraná plnění. V případě režimu Evropské unie se jedná o poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění na území Evropské unie, prodej zboží na dálku a dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), definuje osobu povinnou k dani. Subjekt, který není osobou povinnou k dani nebo ve vztahu k danému plnění jako osoba povinná k dani nevystupuje, lze považovat za osobu nepovinnou k dani. Jedná se například o nepodnikající fyzickou osobu, popřípadě i podnikající fyzickou osobu, pokud v rámci obchodního vztahu nebude vystupovat jako osoba povinná k dani, ale jako příjemce pro soukromou spotřebu, to znamená, že pro poskytované plnění nevydá svoje daňové identifikační číslo, protože přijímané plnění se nebude týkat jejího podnikání. Pokud je takové osobě nepovinné k dani z jiného členského státu poskytnuto plnění, může být místem tohoto plnění právě jiný členský stát. A v tento okamžik nastává výhoda zvláštního režimu jednoho správního místa, protože poskytovatel plnění se nemusí registrovat ve státě usazení svého zákazníka, osoby nepovinné k dani, a splnit tam daňovou povinnost vůči správci daně, ale může se zaregistrovat v České republice do režimu jednoho správního místa a v rámci