Zdaňování příjmů zaměstnance a zdravotní pojištění

Vydáno: 32 minut čtení

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 ZDP , mimo právní úpravou stanovených výjimek.

Zdaňování příjmů zaměstnance a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Je-li osoba ve zdravotním pojištění zaměstnancem (resp. vznikne-li ve zdravotním pojištění zaměstnání), pak zaměstnavatel:
přihlašuje osobu u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance, pokud již přihlášena není, a
odvádí pojistné podle zákona, tedy:
alespoň z minimálního vyměřovacího základu (což je v roce 2023 hodnota minimální mzdy 17 300 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc), případně alespoň z jeho poměrné části nebo
z částky nižší než povinné minimum – v takovém případě však musí mít zaměstnavatel vždy k dispozici doklad, který jej k takovému postupu opravňuje, a ten předloží i případné kontrole ze zdravotní pojišťovny.
Při řešení této tematiky lze konstatovat, že zákon o daních z příjmů je v mnoha souvislostech jednou z nejdůležitějších právních norem, na které je veřejné zdravotní pojištění navázáno.
 
Příjmy ze závislé činnosti
V aktuálně platných právních podmínkách je specifikováno ustanovení § 6 odst. 1 ZDP, řešící problematiku příjmů ze závislé činnosti, kterými tak jsou:
a)
plnění v podobě:
příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce,
funkčního požitku,
b)
příjmy za práci:
člena družstva,
společníka společnosti s ručením omezeným,
komanditisty komanditní společnosti,
c)
odměny:
člena orgánu právnické osoby,
likvidátora,
d)
příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo od plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává.
V návaznosti na úzkou spojitost stanovení vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění se zdaňováním příjmů zúčtovaných zaměstnanci vycházíme pro zdravotní pojištění především z následujících zásad:
vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti za podmínek stanovených zejména v § 3 odst. 1, 2, 3, 4 a 6 zákona č. 592/1992 Sb., o po