Sazby daně u služeb cestovního ruchu a navrhované změny

Vydáno: 18 minut čtení

Podle § 47 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH “), jsou v současné době uplatňovány v České republice tři sazby daně. Vedle základní sazby daně ve výši 21 % jsou využívány dvě snížené sazby daně, a to první snížená sazba daně ve výši 15 % a druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Součástí vládního návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů je novela zákona o DPH , kterou je s účinností od 1. 1. 2024 navrhováno omezení počtu snížených sazeb daně ze dvou na jednu ve výši 12 %, a to při zachování základní sazby daně ve výši 21 %. Uvedená změna se dotkne i sazeb daně u služeb v oblasti cestovního ruchu. Za služby v oblasti cestovního ruchu jsou přitom pro účely DPH obvykle považovány zejména služby cestovních kanceláří (cestovní služba), ubytovací a stravovací služby, přeprava osob a průvodcovské služby. V článku jsou nejprve stručně shrnuta aktuálně platná základní pravidla pro stanovení sazeb daně služeb. Návazně jsou shrnuta současně platná pravidla pro uplatňování sazeb daně u jednotlivých služeb cestovního ruchu a je upozorněno na navrhované změny v této oblasti.

Sazby daně u služeb cestovního ruchu a navrhované změny
Ing.
Václav
Benda
 
Základní vymezení sazeb daně u služeb
Základní sazba daně je od 1. 1. 2015 stanovena podle § 47 odst. 1 zákona o DPH ve výši 21 %. Vedle této základní sazby daně se uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 % a druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Toto základní vymezení sazeb DPH se od 1. 1. 2015 nezměnilo, platí tedy i v roce 2023, a bude zřejmě platit do konce roku 2023. Novelou zákona o DPH, která je součástí vládního návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, s předpokládanou účinností od 1. 1. 2024, je navrhováno sjednocení snížených sazeb daně ze dvou na jednu ve výši 12 %. Základní sazba daně bude zachována ve výši 21 %. Uvedená změna se dotkne i sazeb daně u služeb v oblasti cestovního ruchu, jak je podrobněji vysvětleno v dalším textu.
Z § 47 odst. 2 zákona o DPH vyplývá, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Toto pravidlo platí i pro přijatou úplatu za zdanitelné plně­ní, u níž se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty podle § 20a odst. 2 zákona o DPH. Ustanovení § 47 odst. 2 zákona o DPH má praktický význam zejména v případě, že dochází ke změně sazby daně a před touto změnou sazby daně byla přijata záloha na zdanitelné plnění, které se uskuteční až po datu účinnosti změny sazby daně.
V § 47 odst. 4 zákona o DPH je stanovena sazba daně pro služby, u nichž je stejně jako u zboží výchozí sazbou sazba daně základní, tj. 21 %. U služeb, kt