Zpráva o udržitelnosti

Vydáno: 11 minut čtení

Na povinnost zpracovat zprávu o udržitelnosti nebo konsolidovanou zprávu o udržitelnosti stanovenými účetními jednotkami (skupinami) se vážou nové povinnosti auditorů, kteří budou ověřovat tyto zprávy nebo konsolidované zprávy související s účetní závěrkou nebo konsolidovanou účetní závěrkou.

Povinnost zpracovat zprávu o udržitelnosti, případně i zprávu o daních z příjmů, bude ovlivněna stejně jako rozsah a obsah účetní závěrky mimo jiné změnou dosavadní
definice čistého obratu
. Podle druhu účetní jednotky je v novele zákona o účetnictví stanoven rozsah výnosových položek, které budou vytvářet čistý obrat. Tato změna ve vymezení ukazatele, případně volba využívat v účetnictví funkční měnu, bude mít za následek možný posun v klasifikaci účetních jednotek a skupin. Snížení čistého obratu, případně úhrnu aktiv celkem, může u malých dosud auditovaných účetních jednotek znamenat osvobození od této povinnosti.
Ve smyslu změny provedené ve směrnici 2013/34/EU, která na základě provedené analýzy nahradila původní nefinanční informace zprávou o udržitelnosti, byla tato úprava transformována do novely českého zákona o účetnictví.
Zpráva o udržitelnosti je samostatným oddílem výroční zprávy.
 
1 Povinné účetní jednotky
Novela zákona o účetnictví obsahuje rozsáhlé informace o stanovení
povinnosti vypracovat a zveřejňovat
zprávu o udržitelnosti pro stanovené účetní jednotky. Ty jsou vymezené následujícími charakteristikami: jsou to obchodní
korporace
, subjekty veřejného zájmu, velké účetní jednotky, i když nejsou subjekty veřejného zájmu a k rozvahovému dni překročily kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období. Je nezbytné informovat zástupce zaměstnanců a projednat s nimi informace o udržitelnosti, a to včetně prostředků pro jejich získání a ověření v souladu se zákoníkem práce. Tato povinnost se nebude vztahovat na malé a nepříliš složité instituce, kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny a investiční fondy.
Poznámka:
Kaptivní pojišťovny začaly vznikat ve větším rozsahu v novém tisíciletí. Jejich cílem je aktivní účast na pojistném programu svých zakladatelů, v podstatě se tak jedná o samopojištění velkých subjektů.
Kapitál
investuje mateřská společnost jako minimální základ pro přijetí rizika. Mezi významné zakladatele patří například Nestle, Hitachi, Philip Morris či Pepsico. Obvykle používají pro provoz služby nadnárodních pojišťovacích makléřů. Kaptivní pojišťovny a zajišťovny obvykle vznikají mimo mateřskou společnost v zemích, které nabízejí daňové výhody.
Výhody kaptivních pojišťoven:
- krytí rizik, která nelze obvykle pojistit u běžných komerčních pojišťoven,
- možnost dosažení správné rovnováhy nákladů vynaložených na běžná a vysoká rizika,
- kumulace rezerv pro případy náhodných nečekaných škod,
možnost přímého zajištění za výhodných podmínek při katastrofických škodách,
- pozitivní vliv na cash flow i její investiční možnosti formou kumulace podstatné části prémie v době, kdy nejsou hrazené škody,
- konkurenční prvek pro jednání s konvenčními pojistiteli,
- garance jisté stability společnosti ve srovnání s potenciálními změnami na pojistném trhu,
- záruka efektivního řízení a kontroly rizik,
zabezpečení doplňkových pojištění, například benefitní programy pro zaměstnance, která mají pozitivní dopad do celkových finančních výsledků společnosti.
V České republice kaptivní pojišťovnu a kaptivní zajištění využívá Generali PPF
Holding
.
Zpráva o udržitelnosti je podle českého zákona samostatným oddílem výroční zprávy.
 
2 Výjimky z povinnosti
Novela zákona o účetnictví
nevyžaduje vyhotovit zprávu o udržitelnosti
od:
osob, které nejsou emitenty investičních cenných papírů obchodovaných na evropském regulovaném trhu,
konsolidované účetní jednotky, která je zahrnuta včetně svých konsolidovaných účetních jednotek do konsolidačního celku jiné konsolidující osoby z EU,
jiné konsolidující osoby z EU, pokud konsolidovaná výroční zpráva nebo konsolidovaná zpráva o vedení:
obsahuje informace o této účetní jednotce a všech jejích konsolidovaných účetních jednotkách a
je vyhotovena v souladu s právními předpisy členského státu EU;
účetních jednotek, pokud jejich výroční zpráva obsahuje:
název, sídlo jiné konsolidující osoby z EU v jejímž konsolidačním celku je tato účetní jednotka zahrnuta,
odkaz na internetové stránky, na kterých je uveřejněna konsolidovaná výroční zpráva nebo konsolidovaná zpráva vedení jiné konsolidující osoby z EU a zpráva o ověření zprávy o udržitelnosti, výroční zprávy nebo zprávy vedení, a
informaci, že tato účetní jednotka není povinna vyhotovovat zprávu o udržitelnosti;
účetní jednotka není emitentem cenných papírů na evropském kapitálovém trhu,
konsolidovaných účetních jednotek zahrnutých včetně svých konsolidovaných účetních jednotek do konsolidačního celku konsolidující zahraniční osoby, která je ustavena podle právního řádu třetí země,
konsolidující osoby ze třetí země, pokud:
uvede ve své konsolidační zprávě o udržitelnosti informace o této účetní jednotce a všech jejích konsolidovaných účetních jednotkách,
konsolidační zpráva o udržitelnosti je sestavena podle práva Evropské komise včetně standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti,
konsolidační zpráva o udržitelnosti obsahuje informace o udržitelnýcinvesticích podle předpisů EU za podmínky, že tyto informace nejsou součástí výroční zprávy účetní jednotky,
zpráva o udržitelnosti bude vyhotovena ve formátu
Extensible Hypertext Markup Language
(jejich přípona je
xhtml
) a
značkována
v souladu s nařízením Evropské komise vydaným v přenesené pravomoci upravující jednotný elektronický formát pro podávání zpráv;
Poznámka:
Nařízení Evropské komise (EU) 2018/815 požaduje, že pokud výroční finanční zprávy konsolidované účetní závěrky podle IFRS požadují, pak emitenti tyto konsolidované účetní závěrky značkují. Pro značkování se používá značkovací jazyk XBRL a taxonomie, která obsahuje prvky stanovené v základní taxonomii, případně rozšiřující taxonomie.
- konsolidovaná zpráva o udržitelnosti je ověřena podle pravidel právního řádu, podle něhož byla ustanovena jiná konsolidující osoba ze třetí země, a
- konsolidovaná zpráva o udržitelnosti je společně se zprávou o jejím ověření zveřejněna ve veřejném rejstříku.
Pokud účetní jednotka nemá povinnost vypracovat zprávu o udržitelnosti, pak musí její výroční zpráva obsahovat:
název a sídlo jiné konsolidující osoby ze třetí země, v jejímž konsolidačním celku je účetní jednotka zahrnuta,
odkaz a internetové stránky, kde je uveřejněna konsolidovaná zpráva o udržitelnosti jiné konsolidující osoby ze třetí země a zpráva o jejím ověření,
informace, že daná účetní jednotka není povinna vyhotovovat zprávu o udržitelnosti, a
informace podle nařízení EU, které upravuje rámec pro usnadnění udržitelných investic, pokud nejsou součástí konsolidované zprávy o udržitelnosti jiné konsolidující osoby ze třetí země.
Zprávu o udržitelnosti nemusí vytvářet účetní jednotka, pokud vypracovala konsolidovanou zprávu o udržitelnosti.
 
3 Vymezení udržitelnosti
Zákon o účetnictví požaduje ve zprávě o udržitelnosti věnovat se otázkám v následujících oblastech:
Tabulka č. 1:
Otázky udržitelnosti
Zdroj: Vlastní práce
 
4 Obsah zprávy o udržitelnosti
Tabulka č. 2:
Zákonný obsah zprávy o udržitelnosti
Položka
Název kapitoly
Poznámka
1.
Stručný popis obchodního modelu a strategie účetní jednotky
 
1.1.
Popis odolnosti obchodního modelu a strategie účetní jednotky vůči rizikům spojeným s udržitelností
 
1.2.
Příležitosti pro účetní jednotku vztahující se k udržitelnosti
 
1.3.
Plány účetní jednotky včetně opatření přijatých k jejich zavedení a souvisejících finančních a investičních plánů, které mají zajistit, aby obchodní model a strategie účetní jednotky byly slučitelné s přechodem na udržitelné hospodářství a s omezením globálního oteplování
Globální oteplování na 1,5 oC požaduje Pařížská dohoda; cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 podle Evropského právního rámce pro klima
1.4.
Informace, jak je účetní jednotka vystavena činnostem souvisejícím s uhlím, ropou a plynem
 
1.5.
Způsob, jakým obchodní model a strategie účetní jednotky zohledňuje zájmy jejích zúčastněných stran a dopady účetní jednotky na udržitelnost
 
1.6.
Popis, jak je strategie účetní jednotky s ohledem na udržitelnost zaváděna
 
2.
Popis časově vymezených cílů souvisejících s udržitelností, které si účetní jednotka určila
Určení absolutních cílů snížení emisních skleníkových plynů alespoň do roku 2030 a 2050
2.1.
Popis pokroku, kterého účetní jednotka dosáhla
 
2.2.
Prohlášení, zda jsou cíle účetní jednotky týkající se životního prostředí založeny na přesvědčivých vědeckých důkazech
 
3.
Popis úlohy příslušných orgánů účetní jednotky s ohledem na udržitelnost
Uvádí se i popis odborných znalostí a dovedností ve vztahu k plnění úlohy a přístupu k odborným znalostem a dovednostem
4.
Informace o existenci systému pobídek spojených s udržitelností
Jedná se o pobídky nabízené členům orgánů účetní jednotky
5.
Popis politik účetní jednotky ve vztahu k udržitelnosti
 
6.
Popis postupu náležité péče, který účetní jednotka uplatňuje ve vztahu k udržitelnosti
Včetně dodržování požadavků EU
7.
Popis hlavních skutečností nebo potenciálních nepříznivých dopadů spojených s vlastní provozní činností účetní jednotky
Včetně jejího hodnotového řetězce, produktů a služeb, obchodních vztahů a dodavatelského řetězce
8.
Popis opatření přijatých účetní jednotkou k identifikaci a sledování nepříznivých dopadů
Včetně požadavků EU
9.
Popis opatření přijatých účetní jednotkou, které mají skutečným nebo potenciálním nepříznivým dopadům předcházet, zmírnit je, napravit je nebo je odstranit
Uvádí se popis výsledků uplatňovaných opatření
10.
Popis hlavních rizik účetní jednotky spojených s udržitelností
 
10.1.
Popis hlavních závislostí účetní jednotky na otázkách vymezených rizik
 
10.2.
Popis způsobu, jakým účetní jednotka uvedená rizika řídí
 
11.
Ukazatele, které se vztahují k informacím uvedeným ve zprávě o udržitelnosti, a postup použitý při určení informací
 
12.
Informace o vlastní činnosti účetní jednotky a jejím hodnotovém řetězci
Uvádějí se informace o jejím hodnotovém řetězci, informace o jejích produktech a službách, obchodních vztazích a dodavatelském řetězci.
Nelze-li informace získat, uvede se vysvětlení úsilí, které účetní jednotka vynaložila na získání informací, důvody, proč informace nebylo možné získat, a způsoby, jakými budou informace v budoucnu získány.
Zdroj: Vlastní práce
Zpráva o udržitelnosti musí obsahovat informace z krátkodobého, střednědobého nebo dlouhodobého časového hlediska, aby tak byl naplněn účel zprávy o udržitelnosti. Protože zpráva o udržitelnosti jakožto samostatný oddíl výroční zprávy může být provázaná jak na účetní závěrku, tak na ostatní oddíly výroční zprávy, uvede odkazy na příslušné údaje.
Stejně jako v ostatních oddílech výroční zprávy účetní jednotka nebude uvádět informace ve zprávě o udržitelnosti, které by mohly výrazně poškodit obchodní postavení účetní jednotky.
Protože Evropská komise přijala obecné standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti a následně bude přijímat další standardy zaměřené na jednotlivá odvětví, případně jinak specializované, je povinností sestavit zprávu o udržitelnosti v souladu s publikovanými standardy EU. Zpráva o udržitelnosti se vyhotovuje ve formátu Extensible Hypertext Markup Language (přípona je xhtml) a je značkována.
Poznámka:
Pařížská dohoda
byla vyhlášená pod č. 64/2017 Sb. m. s. (přijatá 12. prosince 2015).
Evropský právní rámec pro klima
– Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (ES) č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999.
 
5 Konsolidovaná zpráva o udržitelnosti
Konsolidovanou zprávu o udržitelnosti podle novely zákona o účetnictví vyhotovuje konsolidující účetní jednotka, která je subjektem veřejného zájmu a konsolidující účetní jednotkou velké skupiny účetních jednotek, která na konsolidovaném základě překročila kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období. Novela zákona o účetnictví uvádí v souladu se směrnicí EU, že za konsolidující účetní jednotku pro účely zprávy o udržitelnosti a konsolidované zprávy o udržitelnosti se považuje i účetní jednotka, která je družstvem a je ovládající osobou (s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají společný vliv).
Novela zákona o účetnictví uvádí výjimky pro sestavování konsolidované zprávy o udržitelnosti, vymezuje konsolidovanou zprávu o udržitelnosti a upravuje konsolidovanou účetní jednotku v případě pojišťoven a zajišťoven.
Jednotlivá ustanovení novely zákona o účetnictví jsou formulována odlišně od původních paragrafů zákona č. 563/1991 Sb., jsou velmi obšírná a bylo by vhodnější je rozvíjet až v prováděcích předpisech.