Elektronický podpis (nejen) v insolvenčním řízení

Vydáno: 13 minut čtení

Před časem vzbudil v odborné veřejnosti velikou pozornost rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. června 2023 pod čj. 3 VPSH 610/2023-A-122. Meritem věci bylo posuzování otázky, zda a případně jakým způsobem může být v rámci zahájení insolvenčního řízení nahrazen úředně ověřený vlastnoruční podpis elektronickým podpisem. Soud přitom vycházel z doslovné interpretace ustanovení § 6 zákona č. 12/2020 Sb. , o právu na digitální služby, které nabylo účinnosti relativně nedávno, konkrétně dnem 1. 7. 2022.

Elektronický podpis (nejen) v insolvenčním řízení
Milan
Vodička,
daňový poradce, vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen TTC Europe
Motto:
„Život je přesným součtem naprostých náhod.“
Miroslav Zikmund
 
Úvod
Vrchní soud v Praze ve výše zmíněném rozsudku čj. 3 VSPH 610/2023-A-122 konstatoval, že dosavadní praxe nižších soudů, především v insolvenčním řízení, která spočívala v akceptaci uznávaného elektronického podpisu, namísto úředně ověřeného vlastnoručního podpisu, je nesprávná. Mezi podání, pro něž je zákonem vyžadován úředně ověřený vlastnoruční podpis, patří např. návrh na zahájení insolvenčního řízení1), resp. návrh na oddlužení, a podle mínění Vrchního soudu by v digitální podobě mohl být sice použit elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, ovšem pod podmínkou, že je tento certifikát spojen se záznamem podepisující osoby v základním registru obyvatel. Tím by bylo naplněno ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, které takový elektronický podpis výslovně staví na úroveň srovnatelnou s úředně ověřeným podpisem:
§ 6 (2) Stanoví-li právní předpis požadavek úředního ověření podpisu, považuje se za splněný využitím uznávaného elektronického podpisu, pokud lze s využitím údajů základního registru obyvatel (dále jen "registr obyvatel") nebo portálu veřejné správy ověřit, že kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, na jehož základě podepisující vytvořil uznávaný elektronický podpis na dokumentu, patří podepisujícímu.
Kvalifikovaný certifikát pro elektronické podepisování si může každý drži