Stravování bývalých zaměstnanců - důchodců

Vydáno: 16 minut čtení

Konsolidační balíček přinesl celou řadu změn včetně rozsáhlé novely zákona o daních z příjmů s výrazným dopadem do oblasti zaměstnaneckých benefitů. Kromě hojně diskutovaných tzv. volnočasových benefitů, které jsou od 1. ledna 2024 osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti, pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění pouze do ročního limitu ve výši poloviny průměrné mzdy (pro rok 2024 v úhrnu do výše 21 983,50 Kč), došlo k významné změně i v oblasti stravování zaměstnanců.
Nově platí limitace pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro všechny formy příspěvku na stravování poskytovaného zaměstnancům. Maximální výše příspěvku na stravování, která může být od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena (pro rok 2024 se jedná o částku 116,20 Kč), je podmíněna odpracováním minimálně 3 hodin za směnu, popřípadě 3 hodiny za kalendářní den pro zaměstnance, kteří nemají stanovenou směnu. Zákonodárce si však zřejmě neuvědomil při tvorbě novelizovaného znění zákona, že právě tato podmínka bude v praxi obtížně splnitelná u bývalých zaměstnanců, kteří mají i po odchodu do starobního důchodu umožněno nadále využívat zvýhodněné závodní stravování svého předchozího zaměstnavatele.
V rámci tohoto příspěvku se proto zaměříme na daňové dopady závodního stravování poskytovaného bývalým zaměstnancům (důchodcům) dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném od 1. ledna 2024 (dále jen „zákon o daních z příjmů“), včetně souvisejících povinností, nastíníme si možnosti, jak zmírnit negativní finanční dopady stávající právní úpravy, a představíme si navrhovanou novelu, která by měla stravování bývalých zaměstnanců (důchodců) vyřešit.

 

Stravování bývalých zaměstnanců – důchodců
Lucie
Lafantová,
Lenka
Nováková
 
1. Příspěvek na stravování
Podle důvodové zprávy bylo cílem nové právní úpravy sjednotit podmínky poskytovaného stravování zaměstnancům. Do konce roku 2023 vedle sebe fungovaly tři modely stravování zaměstnanců s odlišnými daňovými režimy, jak na straně zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů:
stravování ve vlastním stravovacím zařízení,
stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů, včetně poskytování stravenek či elektronických stravenek (tzv. stravenkových karet),
peněžitý příspěvek na stravování.
V prvních dvou případech platilo do konce roku 2023, že obě tyto formy stravování představovaly pro zaměstnance plně osvobozený příjem (zákon o daních z příjmů stanovoval podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů na poskytované stravování zaměstnanců jen na straně zaměstnavatele), zatímco peněžitý příspěvek na stravování byl na straně zaměstnance osvobozen do výše 70 % horní hranice stravného, které bylo možné poskytnou