Účetní závěrka neziskových organizací - 3. část

Vydáno: 25 minut čtení

V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku, jehož předchozí části jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 2 a 3/2024. Problematiku účetní závěrky uzavřeme zveřejněním a ověřením účetní závěrky a výroční zprávy auditorem, jejich schválením k tomu příslušným orgánem, zveřejněním ve veřejném rejstříku, věnovat se budeme také archivaci. Na konci se můžete těšit na znalostní test.

 

Účetní závěrka neziskových organizací – 3. část
Ing.
Marek
Jošt,
Ph.D.
 
Určení auditora účetní závěrky
Vznikne-li nestátní neziskové organizaci povinnost ověření účetní závěrky auditorem, měla by oslovit některého ze statutárních auditorů nebo auditorských společností zapsaných v rejstříku auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky (https://www.kacr.cz/vyber-auditora). Dříve než uzavře statutární orgán smlouvu o provedení auditu s vybraným auditorem, je třeba, aby byl určen příslušným orgánem dané nestátní neziskové organizace, což vyplývá ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), § 17 odst. 1, který uvádí:
„Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její
nejvyšší orgán
.“
Jelikož ne všechny nestátní neziskové organizace mají nejvyšší orgán, postupují tyto podle odst. 2, podle něhož platí:
„Nemá-li účetní jednotka uvedená v odstavci 1 nejvyšší orgán, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její
kontrolní orgán
, nejsou-li členové kontrolního orgánu členy řídicího orgánu.“
Nelze-li uplatnit postup podle odst. 1 ani odst. 2, postupují tyto účetní jednotky podle odst. 4:
„Pokud má účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a nelze-li určit auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet postupem podle odstavců 1 až 3, určí účetní jednotka auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet
způsobem, který je nezávislý na členech řídicího orgánu
této auditované účetní jednotky.“
Teprve po určení auditora příslušným orgánem může být uzavřena smlouva o ověření účetní závěrky. S jiným auditorem, než který byl určen příslušným orgánem, nemůže účetní jednotka uzavřít smlouvu o provedení auditu, a pokud tak učiní, je takový audit neplatný.
Tabulka 10: Určení auditora účetní závěrky nestátní neziskové organizace
Právní forma
Určení auditora – právní předpis
Spolky
Zákon o auditorech, § 17 odst. 1, auditora určí nejvyšší orgán (členská schůze).
Nadace
Zákon o auditorech, § 17 odst. 2, auditora určí dozorčí rada, příp. revizor.
Nadační fondy
Zákon o auditorech, § 17 odst. 2, auditora určí dozorčí rada, příp. revizor; nebo způsobem, který je nezávislý na členech řídicího orgánu.
Zákon o auditorech, § 17 odst. 2, auditora určí dozorčí rada, příp. revizor; § 17 odst. 4, nebyl-li určen kontrolní orgán (nebo jsou-li členové kontrolního orgánu členy řídicího orgánu) způsobem, který je nezávislý na členech řídicího orgánu – např. správní rada, zakladatel (pokud však splňují tuto podmínku nezávislosti), příp. jinak – nutno vyhodnotit pro konkrétní ústav.
Obecně prospěšné společnosti
Zákon o auditorech, § 17 odst. 2, auditora určí dozorčí rada.
Veřejné výzkumné instituce
Zákon o auditorech, § 17 odst. 2, auditora určí dozorčí rada. Rovněž zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích toto uvádí v § 19 odst. 1 písm. m).
Politické strany a politická hnutí
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, § 17 odst. 9; auditora určí statutární orgán strany nebo hnutí.
Veřejné vysoké školy
Zákon o auditorech, § 17 odst. 4, způsobem, který je nezávislý na ­členech řídicího orgánu (např. akademický senát).
Církve a náboženské společnosti
Zákon o auditorech, § 17 odst. 1, nejvyšší orgán, pokud byl určen.
Zákon o auditorech, § 17 odst. 2, nebyl-li určen nejvyšší orgán, určí ­auditora kontrolní orgán, pokud byl určen (nejsou-li členové kontrolního orgánu členy řídicího orgánu).
Zákon o auditorech, § 17 odst. 4, nebyl-li určen nejvyšší ani kontrolní orgán (nebo jsou-li členové kontrolního orgánu členy řídicího orgánu) je
auditor
určen způsobem, který je nezávislý na členech řídicího orgánu – nelze specifikovat, nutno vyhodnotit pro konkrétní církev.
Společenství vlastníků jednotek
Zákon o auditorech, § 17 odst. 1, auditora určí nejvyšší orgán (shromáždění).
Školské právnické osoby
Zákon o auditorech, § 17 odst. 4, způsobem, který je nezávislý na ­členech řídicího orgánu. V případě soukromých školských právnických osob může být vhodným orgánem pro jmenování auditora Rada.
Zdroj: Vlastní zpracování na základě uvedených zákonů.
 
Výroční zpráva
Jestliže účetní jednotce vznikne povinnost ověření účetní závěrky auditorem, musí vyhotovit rovněž výroční zprávu v souladu s § 21 zákona o účetnictví, jejíž součástí je účetní závěrka a zpráva auditora. Výroční zpráva musí obsahovat informace dle § 21 odst. 2 zákona o účetnictví o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro ucelené, vyvážené a komplexní posouzení vývoje výkonnosti účetní jednotky, činnosti a stávajícího hospodářského postavení. Dále musí výroční zpráva obsahovat zejména informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, o pobočkách či obchodních závodech v zahraničí.
Střední, mikro a malé účetní jednotky neuvádějí ve výroční zprávě nefinanční informace.
Pro nestátní neziskové organizace je
relevantní
§ 21 odst. 6 zákona o účetnictví, jenž uvádí, že pokud povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem stanoví zvláštní právní předpis, vyhotovují ji, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. U některých právních forem nestátních neziskových organizací základní právní předpis povinnost vyhotovit výroční zprávu stanovuje, a to včetně obsahových náležitostí. V těchto případech se tedy řídí při sestavení výroční zprávy nejen zákonem o účetnictví, ale také základním právním předpisem.
Dále zákon o účetnictví v § 21 odst. 7 uvádí, že pro ověřování výroční zprávy auditorem platí ustanovení § 20 tohoto zákona obdobně; předmět ověření je stanoven zákonem upravujícím činnost auditorů.
Tabulka 11: Povinnost vyhotovit výroční zprávu nestátními neziskovými organizacemi
Právní forma
Povinnost vyhotovit výroční zprávu – právní předpis
Spolky
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 21, pokud vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Nadace
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 358: nadace sestaví výroční zprávu do konce šestého měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období; výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti nadace včetně zhodnocení této činnosti; mezi
povinné náležitosti
patří: přehled o vlastním majetku a závazcích, u jednotlivých nadačních darů přehled o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, přehled o tom, jak byl majetek nadace použit, přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až § 356, a přehled nákladů na vlastní správu a zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky a zprávu auditora, je-li nadace povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
§ 360 odst. 1: Nadace výroční zprávu uveřejní do třiceti dnů od jejího schválení správní radou a zpřístupní ji také ve svém sídle. Není-li nadace zřízena jako veřejně prospěšná, postačí zpřístupnit výroční zprávu v jejím sídle.
§ 360 odst. 2: Neschválila-li správní rada výroční zprávu, uveřejní nadace výroční zprávu způsobem upraveným v odstavci 1 nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního období a uvede, že výroční zpráva nebyla schválena a z jakých důvodů.
Nadační fondy
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 21, pokud vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 416 odst. 1: Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu.
§ 416 odst. 2: Neurčí-li zakladatelské právní jednání i další způsob uveřejnění, uveřejní ústav výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období uložením do sbírky listin.
Obecně prospěšné společnosti
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
§ 20 odst. 1: Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti.
§ 20 odst. 2: Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti.
 
§ 21 odst. 1: Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat také informace o všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení, lidských zdrojích, výnosech v členění podle zdrojů, vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni, stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře, celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na odměnu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady, změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.
Pro ověřování výroční zprávy auditorem platí obdobně § 19 odst. 2.
Veřejné výzkumné instituce
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, § 30. Veřejná výzkumná ­instituce vypracovává a po schválení dozorčí radou zveřejňuje výroční zprávu, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. První výroční zprávu po svém vzniku zveřejní veřejná výzkumná instituce nejpozději do 6 měsíců od počátku kalendářního roku následujícího po vzniku veřejné výzkumné instituce. Pouze v případě, že činnost veřejné výzkumné instituce v roce jejího vzniku je kratší než 6 měsíců, prodlužuje se tato lhůta o 1 rok. Výroční zprávu zveřejňuje veřejná výzkumná instituce prostřednictvím jejího uložení ve sbírce listin rejstříku veřejných výzkumných institucí a zároveň prostřednictvím veřejné informační sítě.
Výroční zpráva obsahuje informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti či o jejich změnách, informace o změnách zřizovací listiny, hodnocení hlavní činnosti, hodnocení další a jiné činnosti, informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a zprávu, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená v předchozím roce, stanoviska dozorčí rady, další skutečnosti požadované zvláštním právním předpisem.
Politické strany a politická hnutí
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, § 19h. Strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. 4. Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále „Úřad“) výroční finanční zprávu, která zahrnuje účetní závěrku podle zákona o účetnictví, zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez výhrad, přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 8 (k němu strany a hnutí připojí přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž strana nebo hnutí mají podíl s uvedením výše tohoto podílu, přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů s uvedením výše a jejich podmínek včetně termínu splatnosti, jména, příjmení a data narození; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo), přehled o mzdových výdajích stranou nebo hnutím vyplácených osob s uvedením počtu těchto osob a druhu vykonávané práce, přehled o celkových výdajích na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se strana a hnutí zúčastnily v daném kalendářním roce, přehled o dárcích a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny nepeněžitého daru, jména, příjmení a data narození; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo, přehled poskytnutých ostatních bezúplatných plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč, s uvedením jména, příjmení a data narození; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo, přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím nebo odkazem; pokud hodnota získaného majetku přesahuje 50 000 Kč, uvede se jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele, přehled o členech, jejichž členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, obce místa pobytu a celkové výše členského příspěvku, název a sídlo politického institutu, jehož je strana nebo hnutí zakladatelem nebo členem, a výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti minimálně ve výši příspěvku na činnost politického institutu.
 
Výroční finanční zprávu předkládají strany a hnutí na předepsaném formuláři s přílohami, ­jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.
Veřejné vysoké školy
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ­(zákon o vysokých školách), § 21 odst. 1, výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření.
Církve a náboženské společnosti
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 21, pokud vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Účelové zařízení
sestavuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření, jejíž součástí je účetní závěrka.
Povinné náležitosti výroční zprávy účelového zařízení upravuje zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) v § 16a odst. 5.
Společenství vlastníků jednotek
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 21, pokud vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Školské právnické osoby
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 21, pokud vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Zdroj: Vlastní zpracování na základě uvedených zákonů.
 
Schválení účetní závěrky a výroční zprávy
Zákon o účetnictví hovoří o schválení účetní závěrky a výroční zprávy k tomu příslušným orgánem. Následující tabulka uvádí pro vybrané právní formy nestátních neziskových organizací orgán, který by měl tyto dokumenty schválit.
Tabulka 12: Schválení účetní závěrky nestátní neziskové organizace
Právní forma
Schválení účetní závěrky a výroční zprávy – právní předpis
Spolky
Zákon č. 89/2012 Sb. přímo neupravuje. Odvozeno z § 247 odst. 1, tj. nejvyšší orgán (např. členská schůze).
Nadace
Zákon č. 89/2012 Sb. v § 358 uvádí, že výroční zpráva osahuje účetní závěrku; § 360 uvádí schválení výroční zprávy správní radou.
Nadační fondy
Zákon č. 89/2012 Sb. přímo neuvádí, odvozeno od nadace, tj. správní rada.
Zákon č. 89/2012 Sb., § 411 odst. 1, správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu.
Obecně prospěšné společnosti
Zákon č. 248/1995 Sb., § 13 odst. 2 písm. b), správní rada schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti.
Veřejné výzkumné instituce
Zákon č. 341/2005 Sb., § 19 odst. 1 písm. i), dozorčí rada schvaluje výroční zprávu, jejíž součástí je účetní závěrka.
Politické strany a politická hnutí
Zákon č. 424/1991 Sb. přímo neuvádí. Nejvhodnější je statutární orgán.
Veřejné vysoké školy
Zákon č. 111/1998 Sb., § 9 odst. 1 písm. d), akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předložené rektorem, jejíž součást je účetní závěrka.
Církve a náboženské společnosti
Zákon č. 3/2002 Sb. přímo neuvádí; záleží na konkrétní právní formě – nejvyšší orgán, statutární orgán.
Společenství vlastníků jednotek
Zákon č. 89/2012 Sb., § 1208 písm. c), shromáždění schvaluje účetní závěrku.
Školské právnické osoby
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 132 odst. 1 písm. d), rada schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní závěrku.
Zdroj: Vlastní zpracování na základě uvedených zákonů.
 
Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy
Nestátní neziskové organizace mají povinnost podle § 21a zákona o účetnictví zveřejnit účetní závěrku v rozsahu, v jakém byla sestavena a v případě povinnosti auditu účetní závěrky, v rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem. Účetní jednotky s povinností auditu zveřejní účetní závěrku a výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem do 30 dnů od splnění obou podmínek, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Účetní jednotky zveřejní i zprávu auditora a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny.
Podle § 17 odst. 7 zákona o účetnictví platí, že po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy kdykoli později do uzavřených účetních knih s výjimkou případů přeměn uvedených v odst. 3. Do okamžiku schvální účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, smí účetní jednotka již uzavřené účetní knihy znovu otevřít a provést nezbytné opravy účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, a to pouze v případě, kdy obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu.
Účetní jednotky s povinností auditu účetní závěrky nesmí zveřejnit informace, které předtím nebyly ověřeny auditorem, způsobem, jenž by mohl uživatele uvést v omyl, že auditorem ověřeny byly.
Malé a mikro účetní jednotky bez povinnosti auditu účetní závěrky nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, nestanoví-li tuto povinnost zvláštní právní předpis.
Pokud účetní jednotka prezentuje vybrané údaje ze své účetní závěrky, musí tuto skutečnost uvést, a to včetně informace o tom, ve které sbírce listin veřejného rejstříku je účetní závěrka uložena. K těmto vybraným údajům se nepřikládá zpráva auditora o ověření účetní závěrky, ale musí být uveden druh výroku auditora a odkaz na jakékoli záležitosti, na něž
auditor
zvláštním způsobem upozornil ve své zprávě.
 
Archivace
Účetní závěrka a výroční zpráva se uschovávají po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, jehož se týkají.
Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh a přehledy archivují účetní jednotky po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.
Účetní záznamy, jimiž účetní jednotka dokládá vedení účetnictví, uchovávají účetní jednotky po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.
 
Přestupky
Zákon o účetnictví stanovuje v § 37 pokuty za přestupky, pokud se jich účetní jednotky nepodnikatelé dopustí. Za nevedení účetnictví, nesestavení účetní závěrky nebo výroční zprávy stanovuje pokutu do výše 6 % hodnoty aktiv celkem (netto). Za vedení účetnictví v rozporu se zákonem, za sestavení účetní závěrky, která neobsahuje všechny zákonem stanovené součásti, za neověření účetní závěrky nebo výroční zprávy auditorem (pokud tuto povinnost měly), za nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy a za neuschování účetních záznamů stanovuje pokutu až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem (netto).
 
TEST K ČLÁNKU
1.
V případě povinného auditu účetní závěrky sestavují nestátní neziskové organizace:
a)
rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v účetní závěrce,
b)
rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu v účetní závěrce a výroční zprávu,
c)
rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu v účetní závěrce, výroční zprávu, přehled o peněžních tocích,
d)
rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu v účetní závěrce, výroční zprávu, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastních zdrojů.
2.
Mezi povinné náležitosti přílohy v účetní závěrce v plném rozsahu sestavené nestátní neziskovou organizací podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. nepatří:
a)
informace o celkové odměně přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměně přijaté auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby,
b)
informace o způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku,
c)
informace o výsledku hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů,
d)
informace o struktuře položky jiný výsledek hospodaření minulých let.
3.
Nestátní neziskové organizace ctí zásadu opatrnosti, která se promítá v účetní závěrce prostřednictvím:
a)
účetních odpisů, účetních opravných položek k pohledávkám a účetních rezerv,
b)
účetních odpisů, daňových opravných položek k pohledávkám a daňových rezerv,
c)
daňových odpisů, daňových opravných položek k pohledávkám a daňových rezerv,
d)
daňových odpisů, účetních opravných položek k pohledávkám a účetních rezerv.
4.
Položka A.I.1. Vlastní jmění v rozvaze nestátních neziskových organizací obsahuje:
a)
část výtěžku veřejné sbírky určenou na předem stanovený účel,
b)
hodnotu bezúplatně nabytých zásob,
c)
dotace
a účelové dary přijaté jako zdroj financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
d)
oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů.
5.
Výkaz zisku a ztráty nestátních neziskových organizací v plném rozsahu obsahuje informace o:
a)
výnosech a nákladech za běžné a minulé účetní období,
b)
výnosech a nákladech za běžné účetní období v členění na hlavní a hospodářskou činnost,
c)
splatné a odložené dani za běžné a minulé účetní období,
d)
provozním a finančním výsledku hospodaření za běžné a minulé účetní období.
6.
Výroční zprávu sestavují nestátní neziskové organizace:
a)
jen pokud mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
b)
pokud mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis,
c)
pokud se dobrovolně rozhodnou,
d)
vždy bez výjimek.
7.
Nestátní neziskové organizace s povinností ověření účetní závěrky auditorem zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu:
a)
po jejich ověření auditorem do 30 dnů,
b)
po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů do 60 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak,
c)
nejpozději do 6 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy v zákoně o účetnictví uvedeným způsobem schváleny,
d)
nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy v zákoně o účetnictví uvedeným způsobem schváleny.
8.
Pro inventarizaci majetku a závazků neplatí:
a)
pokud je inventura ukončena nejpozději 2 měsíce po rozvahovém dni, zaúčtuje účetní jednotka inventarizační rozdíly do následujícího účetního období,
b)
účetní jednotky provádějí inventarizaci jako periodickou nebo průběžnou,
c)
účetní jednotky jsou povinny prokázat její provedení u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení,
d)
při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky zahájit inventuru nejdříve 4 měsíce před rozvahovým dnem a ukončit ji nejpozději 2 měsíce po rozvahovém dni.
9.
Nestátní neziskové organizace podléhají v oblasti zdanění příjmů:
a)
vždy standardnímu režimu zdanění jako podnikatelé,
b)
osvobození všech příjmů a nepodávají nikdy daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob,
c)
širokému, úzkému nebo standardnímu režimu zdanění, jejichž aplikaci přesně definuje zákon o daních z příjmů,
d)
širokému, úzkému nebo standardnímu režimu zdanění na základě svého rozhodnutí.
10.
Pro archivaci účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora platí lhůta:
a)
5 let počínajících koncem účetního období, jehož se týkají,
b)
10 let počínajících koncem účetního období, jehož se týkají,
c)
15 let počínajících koncem účetního období, jehož se týkají,
d)
20 let počínajících koncem účetního období, jehož se týkají.
Správné odpovědi: 1b, 2d, 3b, 4c, 5b, 6b, 7d, 8a, 9c, 10b.