Uplatnění odpisů u zděděného a darovaného hmotného majetku

Vydáno: 26 minut čtení

V článku si uvedeme, s využitím řady příkladů, postup daňového odpisování zděděného a darovaného hmotného majetku, pokud jej poplatník použije k samostatné činnosti zdaňované dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “) nebo k pronájmu se zdaněním příjmů dle § 9 ZDP .

Uplatnění odpisů u zděděného a darovaného hmotného majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
Obecně k odpisování hmotného majetku
Podle znění § 26 odst. 5 ZDP se
odpisováním pro účely tohoto zákona rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu.
Ve smyslu znění § 26 odst. 8 ZDP
poplatník není povinen daňové odpisy pro účely zákona o daních z příjmů uplatnit,
přitom
odpisování lze i přerušit
, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník (vlastník ani nájemce) výdaje paušální částkou podle § 7 nebo 9 ZDP. Pokud poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatní výdaje paušální částkou nebo je jeho daň rovna paušální dani, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou a ve zdaňovacím období, za které je jeho daň rovna paušální dani, vede poplatník (vlastník nebo nájemce) odpisy pouze evidenčně. Přitom se poplatník může rozhodnout přerušit daňové odpisování například pouze u jednoho hmotného majetku, přičemž u ostatního hmotného majetku uplatňuje dále odpisy.
Může jít například o situaci, kdy poplatník v roce pořízení hmotného majetku má takový základ daně, který mu pouze dovolí uplatnit veškeré nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP a případně daňovou ztrátu z předchozích zdaňovacích období dle § 34 odst. 1 ZDP a dále veškeré slevy na dani dle § 35ba ZDP. Při uplatnění daňového odpisu by poplatník nemohl tyto odpočty od základu daně a slevy na dani plně nebo vůbec uplatnit. Proto poplatník v tomto zdaňovacím období nezahájí daňové odpisování nově pořízeného hmotného majetku a odpisování v 1. roce zahájí ze vstupní ceny hmotného majetku až v následujícím zdaňovacím období nebo později.
K optimalizaci daňové povinnosti lze u rovnoměrného odpisování hmotného majetku využít ustanovení § 31 odst. 7 ZDP
. Roční odpisové sazby uvedené v tabulkách v § 31 odst. 1 ZDP jsou maximální roční odpisové sazby
a poplatník může na základě svého rozhodnutí podle ustanovení § 31 odst. 7 ZDP použít i sazby nižší než maximální
. Tímto způsobem může poplatník odpisovat hmotný majetek rovnoměrným způsobem tak dlouho, jak se rozhodne. Pokud v daném zdaňovacím období zvolí nižší výši odpisové sazby, než odpovídá maximální roční odpisové sazbě, nemůže v dalším zdaňovacím období překročit maximální výši odpisu.
Této optimalizační možnosti lze využít pouze u rovnoměrného odpisování, nelze ji využít u zrychleného odpisování.
Poplatník tak může při rovnoměrném odpisování uplatnit ve zdaňovacím období odpis v rozmezí od nuly až do výše odpovídající maximální roční odpisové sazbě, a to dle svého rozhodnutí.
Sazby nižší než maximální uvedené v § 31 odst. 1 ZDP však nemůže použít poplatník daně z příjmů fyzických osob,
který:
uplatňuje výdaje procentem z příjmů
ze samostatné činnosti dle