Podávání daňových tvrzení v oblasti DPH v roce 2021

Vydáno: 24 minut čtení

Pravidla pro podávání daňových tvrzení upravuje obecně zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “), a některá specifická pravidla pro podávání daňových tvrzení v oblasti DPH vyplývají ze zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “). Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 283/2020 Sb. , kterým se mění daňový řád a další související zákony, včetně zákona o DPH . Novelou zákona o DPH , která je součástí tohoto zákona, byly provedeny dílčí změny v části zákona, která upravuje správu DPH v tuzemsku, a to v návaznosti na změny provedené v daňovém řádu . Některé z těchto změn se týkají také pravidel pro povinná elektronická podání. V návaznosti na uvedené legislativní změny nabyla účinnosti od 1. 1. 2021 vyhláška č. 457/2020 Sb. , o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty (dále jen „formulářová vyhláška“). V příloze této vyhlášky jsou uvedeny vzory formulářových podání, např. daňového přiznání, souhrnného hlášení a dalších podání v oblasti DPH platné od 1. 1. 2021. Každá změna ve formulářích uvedených v této vyhlášce musí být od tohoto data provedena formou její novelizace.

Podávání daňových tvrzení v oblasti DPH v roce 2021
Ing.
Václav
Benda
V následujícím článku jsou nejprve shrnuta obecná pravidla pro podávání daňových tvrzení podle daňového řádu a aktuálně platná pravidla pro povinná elektronická podání podle zákona o DPH. V dalším textu jsou vysvětleny praktické dopady formulářové vyhlášky, která nabyla účinnosti 1. 1. 2021, a návazně specifická aktuálně platná pravidla pro podávání daňových tvrzení, a to daňových přiznání a kontrolních a souhrnných hlášení, stanovená v zákoně o DPH.
Daňová tvrzení podle daňového řádu
Daňové tvrzení podané daňovým subjektem je podle § 1 odst. 3 daňového řádu základem pro správné zjištění a stanovení daně. Podle § 1 odst. 4 daňového řádu jsou daňovým tvrzením jak řádná, tak i dodatečná daňová tvrzení. Řádným daňovým tvrzením je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování. Z hlediska zákona o DPH je řádným daňovým tvrzením prakticky daňové přiznání, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení. Dodatečným daňovým tvrzením je podle daňového řádu dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování. Z hlediska zákona o DPH je dodatečným daňovým tvrzením prakticky dodatečné daňové přiznání, následné kontrolní hlášení a následné souhrnné hlášení. V dalším textu jsou shrnuta pravidla pro podávání daňových přiznání a souhrnných hlášení, která vyplývají z daňového řádu, a také pravidla pro podávání kontrolních hlášení, která jsou upravena zákonem o DPH.
Řádné daňové tvrzení je povinen podle § 135 daňového řádu podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení. Podle § 136 daňového řádu se daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí 12 měsíců, podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Daňové přiznání u daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává nejpozději do konce prvního měsíce, jímž začíná běh zdaňovacího období. Je-li zda