Pár poznámek k přezkumnému řízení

Vydáno: 24 minut čtení

Asi začnu otázkou: Čím upoutat pozornost čtenáře k několika poznámkám o přezkumném řízení při správě daní? Odpovím si tak, že se jedná o právní instrument, který má svůj vývoj i v nové daňové soustavě přijaté po roce 1989 a je podle mého názoru poměrně málo využíván na to, jak úzce je provázán se základní zásadou zákonnosti zakotvenou nejen v Ústavě České republiky, ale i deklarovanou v § 5 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád (dále jen „DŘ “ nebo „daňový řád “).

Pár poznámek k přezkumnému řízení
JUDr.
Alena
Kohoutková
 
Přezkoumávání výše daně
Již samotné zavedení
přezkumného řízení
do daňového procesu mezi tzv.
mimořádné opravné prostředky
bylo spojeno s jistými obtížemi, což dokládá, že bylo zařazeno do zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, předchůdce daňového řádu, až tzv. technickou novelou, přijatou zákonem ČNR č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Touto novelou byl do daňového procesu doplněn § 55b
Přezkoumávání daňových rozhodnutí
. V té době platila možnost přezkoumávání rozhodnutí mimo odvolací řízení podle obecného správního procesu zakotveného v zákoně č. 71/1967 Sb., o správním řízení. I přes potřebu osamostatnění správy daní pro její specifika nelze popřít, že se jedná svojí podstatou rovněž o jistou formu správního řízení, tedy začlenění tohoto dozorčího prostředku pro potřeby daňového procesu vycházelo při jeho přijetí do jisté míry z této předlohy. Základním smyslem nápravy nezákonnosti zajišťované tímto dozorčím prostředkem (poznámka autorky:
„Slovy předmětného zákona podle zařazení ustanovení ,mimořádným opravným prostředkem‘, neboť zde bylo ještě přiznáno daňovému subjektu právo iniciovat přezkoumání rozhodnutí žádostí“
) byla oprava výše nesprávně stanovené daně, ať již se jednalo o vyšší či nižší částku, a to v případech, kdy došlo k vydání rozhodnutí v rozporu s právními předpisy anebo když při řízení, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno, došlo k procesním vadám. Dalším specifikem, zejména s ohledem na splatnost takto stanovených daní, byla možnost přezkoumávat daňové rozhodnutí i v době, kdy ještě nebylo pravomocné. Jednalo se o časový úsek, kdy případná náprava závisela pouze na daňovém subjektu, v jehož dispozici bylo, zda zahájí odvolací řízení svým návrhem či nikoliv. Pro obě strany, jak pro správce daně, tak i pro daňový subjekt, bylo nejen z právních, ale zejména z ekonomických důvodů výhodné umožnit přezkoumání daňového rozhodnutí i před nabytím právní moci rozhodnutí a dospět tak co nejdříve k meritornímu rozhodnutí se správně stanovenou daní.
 
Přezkumné řízení
V rámci evolučního vývoje daňového procesu, zakotveného následně přijatým daňovým řádem, došlo i k většímu přiblížení přezkumného řízení při správě daní k nové úpravě základního správního řízení přijaté v mezidobí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Tady je třeba