Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2018

Vydáno: 22 minut čtení

Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “), povinen podat každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon, nebo který je k tomu vyzván správcem daně. Podle § 38m odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “), je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2018
Jaroslava
Filipová
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období, tak, jak jsou vymezena v § 21a zákona o daních z příjmů, se podává ve lhůtě podle § 136 daňového řádu, tj. nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, a jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Shora uvedené lhůty jsou stanoveny na měsíce a dopadá na ně počítání času podle § 33 odst. 1 daňového řádu, tzn., lhůta počíná běžet dnem, který následuje po dni, který připadl na poslední den zdaňovacího období, a končí dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem, kdy běh lhůty započal. Připadne-li však poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací
období kalendářního roku 2018
počíná tedy lhůta běžet 1. 1. 2019 a její konec v případě lhůty podle § 136 odst. 1 daňového řádu připadne na
pondělí 1. 4. 2019
a u lhůty podle § 136 odst. 2 daňového řádu na
pondělí 1. 7. 2019
.
Řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení lze podat podle § 72 odst. 1 daňového řádu jen na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Součástí těchto podání jsou ve smyslu § 72 odst. 2 daňového řádu i přílohy vyznačené v tiskopisu.
Pro naplnění výše citované podmínky jsou tiskem vydány tiskopisy:
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, jehož součástí je Příloha č. 1 II. oddílu (25 5404 MFin 5404 – vzor č. 29), Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob (25 5404/1 MFin – vzor č. 29) a Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (25 5404/D MFin 5404/D – vzor č. 16), které jsou poplatníkům daně z příjmů právnických osob k dispozici na finančních úřadech.
Tiskopisy: