Novely daňového řádu, 2. část

Vydáno: 21 minut čtení

V minulém příspěvku1) nebyla zmíněna ještě jedna novela zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), která nabyla účinnosti dne 1.1.2014.

Novely daňového řádu - pokračování
JUDr.
Jana
Jarešová
Ph.D.
 
Právní základ
Podrobně bylo rozebráno zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění daňové zákony v souvislosti s rekodifikací soukromého práva2) (dále jen „zákonné opatření o daňových změnách“) a jeho část dvanáctá, kterou se mění daňový řád. Zákonné opatření o daňových změnách ve své sedmnácté části mění ještě zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (dále jen „zákon o JIM“), konkrétně jeho část sedmdesátou čtvrtou, článek devadesát pět, kterým je upravena účinnost. Doplňuje se nový odstavec, který předsouvá účinnost některých ustanovení včetně vybraných bodů části druhé, která mění daňový řád. Tato část zákona o JIM (týkající se daňového řádu) tedy nabývá účinnosti ve třech krocích. Část ustanovení již nabyla účinnosti k 1.1.2013 (vyjmenovány a rozebrány byly v minulém příspěvku). Další část ustanovení nabude účinnosti spolu s celým zákonem o JIM ke dni 1.1.2015 (zmíněny v minulém příspěvku a rozebrány budou v některém z příštích příspěvků). A konečně části ustanovení zákona o JIM zákonné opatření o daňových změnách předsunulo účinnost ke dni 1.1.2014.
 
Přehled změn
Přehled změn dle zákona o JIM, které nabyly účinnosti dne 1.1.2014:
1.
Zrušení nutnosti vyhotovovat úřední záznam o tom, kdo je v dané věci úřední osobou
2.
Doručování zásilek právnickým osobám
3.
Rozšíření informační povinnosti správce daně
4.
Jednoznačnější definice pojmu „upřesnit rozsah daňové kontroly“
5.
Možnost podat dodatečné daňové přiznání po marném uplynutí lhůty stanovené ve výzvě k umožnění zahájení daňové kontroly
6.
Předvolání osoby při jiném postupu při sp