Kontrolní hlášení v roce 2018

Vydáno: 20 minut čtení
Kontrolní hlášení v roce 2018
Ing.
Václav
Benda
Úvod
Povinnost podávat kontrolní hlášení byla zavedena s účinností od 1. 1. 2016 novelou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), která byla provedena zákonem č. 360/2014 Sb. Dílčí změny v pravidlech pro podávání kontrolních hlášení byly provedeny již v roce 2016, a to novelou zákona o DPH, která je součástí zákona č. 243/2016 Sb., která nabyla účinnosti od 29. 7. 2016 a dále k 1. 7. 2017 novelou zákona o DPH, která je součástí zákona č. 170/2017 Sb. Skupinou senátorů byl již v prosinci 2015 doručen Ústavnímu soudu návrh na zrušení institutu kontrolního hlášení, který byl zaveden od 1. 1. 2016. Navrhovatelé tento návrh odůvodnili rozporem s Listinou základních práv a svobod, protože tento institut ohrožuje a omezuje ústavně zaručená základní práva dotčených subjektů. Ústavní soud sice tomuto požadavku nevyhověl, ale svým nálezem pod sp. zn. PL ÚS 32/15, ze dne 9. 12. 2016, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 40/2017 Sb. zrušil některá ustanovení zákona o DPH, která upravují podávání kontrolních hlášení. Na uvedený nález Ústavního soudu reaguje novela zákona o DPH, která je součástí zákona č. 371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Touto novelou se s účinností od 1. 1. 2018 nahrazuje dřívější znění § 101d odst. 1 zákona o DPH, které nález Ústavního soudu s účinností od 31. 12. 2017 ruší. V následujícím článku jsou shrnuta pravidla pro podávání kontrolních hlášení pl